Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1028

Nga Wikibooks
ku plotësohen kushtet
        (a1) (n0) nC0nC1nC2 ;
        (a2) CiCj, ij, i, j0, 1, 2 ;
        (a3) Ck0
       Pra: 4 7 (mod 3), 2 - 8 (mod 3), ndërsa 5 7 (mod 3).
3.3. RELACIONI I RENDITJES


       P ë r k u f i z i m i  3.3.1. - Relacioni binar ρ A quhet relacion i renditjes, nëse është refleksiv, antisimetrik dhe transitiv.
       Relacionet e renditjes shënohen me këtë simbol . Relacionet më të rëndësishme të renditjes janë : plotpjesëtueshmëria ( ), nuk është më i madh ( ), nuk është më i vogël () dhe inkluzionet ,.
       P ë r k u f i z i m i  3.3.2. - Relacioni binar ρ A quhet relacion rigoroz i renditjes, nëse është irefleksiv, antisimetrik dhe transitiv.
       Relacione rigoroze të renditjes janë : është më i madh (>), është më i vogël (<) dhe inkluzionet ,.
       Bashkësia A për elementet e së cilës mund të përkufizohet relacioni i renditjes , quhet bashkësi e renditur lidhur me atë relacion ose sistem i renditur dhe shënohet me (A, ).
       Kur për çdo dy elemente të bashkësisë së renditur A vlen :
ose a ρ b ose b ρ a
thuhet se ajo bashkësi është plotësisht (linearisht) e renditur, në rast të kundërt është pjesërisht (parcialisht) e renditur.
       Për shembull, bashkësia e numrave natyralë në lidhje me relacionin > është plotësisht e renditur, ndërsa në lidhje me relacionin është pjesërisht e renditur.


3.4. RELACIONET NDËRMJET DY BASHKËSIVE
       Kemi konstatuar se çdo nënbashkësi ρ e katrorit kartezian A2 quhet relacion binar në bashkësinë A. Në analogji thuhet : nëse A, B janë dy bashkësi jo të zbrazëta, atëherë çdo nënbashkësi ρ {(a, b)aAbBa ρ b} e prodhimit kartezian AB quhet relacion ndërmjet bashkësive A, B.
       Në përgjithësi, nëse supozoj më se A1A, B11B, atëherë ρ A1B1( ρ AB) quhet relacion ndërmjet bashkësive A, B ku nënbashkësia A1 quhet domen, e nënbashkësia B1 kodomen i relacionit ρ .
       P.sh. për A{2,3,4}, B{1,2,3,4,5,6}
       (1) ρ 1{(2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4)}


< 1027
faqe
- 1028 -

1029 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1027
faqe
- 1028 -

1029 >