Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1060

Nga Wikibooks
       Bashkësinë e këtillë e quajmë bashkësi e numrave racionalë, respektivisht themi:
       P ë r k u f i z i m i  3.1. - Bashkësia numerike quhet bashkësi e numrave racionalë, nëse i plotëson kushtet që vijojnë:
       (1) ;
       (2) është bashkësi e renditur;
       (3) (,+,•) është fushë; dhe
       (4) Bashkësia është zgjerimi minimal i bashkësisë .
       Nga ky përkufizim del se në bashkësinë e numrave racionalë :
       (a1) Vlen formula:
(a, b, b 0)(c)a:bc;
       (a2) Ndërmjet çdo dy numrave racionalë a, b , ekziston së paku një numër racional c - veti, e cila shprehet duke thënë se bashkësia është kudo e dendur; dhe
       (a3) Nuk ekzistojnë dy numra të njëpasnjëshëm racionalë.
       Një element çfarëdo i bashkësisë shënohet në trajtën dhe quhet thyesë.
       P ë r k u f i z i m i  3.2. - Thyesë quhet çdo herës i shënuar (i pakryer) i dy numrave të plotë a, b (b 0).
       Numrat a, b quhen kufizat (termat) e thyesës , ku a quhet numëruesie b emëruesi i saj. Herësi i njehsuar të dy numrave të plotë a, b, ku ab, quhet thyesë dhjetore.
       Në përgjithësi, thyesat dhjetore mund të jenë të fundme ose të pafundme. Thyesat dhjetore të pafundme mund të jenë periodike ose jo periodike. Me kthimin (transformimin) e thyesave të zakonshme në thyesa dhjetore, marrim ose thyesa dhjetore të fundme ose thyesa dhjetore të pafundme periodike. Kështu, p.sh., kemi:
0,6; 0,875; 0,(571428); 0,8(3) .
       Në dy raste të para kemi thyesa dhjetore të fundme, kurse në dy raste të fundit thyesa dhjetore periodike, ku 0,(571428) është thyesë periodike e thjeshtë, ndërkaq 0,8(3) është thyesë periodike e përzier.
       Në përgjithësi një thyesë periodike e thjeshtë shënohet kështu
d0,(p1p2 ... pi) ,


< 1059
faqe
- 1060 -

1061 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1059
faqe
- 1060 -

1061 >