Hipi Zhdripi i Matematikës

Nga Wikibooks

Vini Re! Jeni duke lexuar pjesë në punim e sipër. Por mendojmë se ja vlenë të lexohen nga të interesuarit. Për bashkpunim shiko Përdoruesi:Hipi Zhdripi
Hipi Zhdripi i Matematikës
nga
Hipi Zhdripi
redaktor
Hipi Zhdripi
2007
Fjalori i matematikës së Hipi Zhdripit (simbole)


 • /1...Numëratorja
 • /2...Pasqyrimi : Rregullat e P. /3...Gjeometria e Pasqyrimeve
 • /4...Përmasat:
  • Intervali i mbyllur
  • Absolute :
  • Distanca, Afërsia, Largësia
 • /5...Abshishia
  • Shpalosja :
  • Numërimi
 • /6...Boshti : Premja e B. : Afiniteti i B. : Pasqyrimi i B.: Simetria e B.
 • /7...Mbledhja : M. e numrave: M. e num. të njëjtë: M. e thyesave: M. e num. decimal: M. e polinomeve: M. e num. përmendshë. /8...Mbledhja e Bashkësive: te Gjasa : te Elementet./9...Teorema e mbledhjes : Metoda e mbledhjes: Metoda e mbledhjes
 • /10...
 • /11...
 • /12...
 • /13...
 • /14...
 • /15...
 • /16...
 • /17...
 • /18...
 • /19...copa

Përkufizime, teorema, ligje[redakto]

Libri i Matematikës reale[redakto]

PËRMBAJTJA 1
Parathënie 3
1. PJESA E PARË
Kapitulli i parë
ELEMENTE TË ALGJEBRËS SE PËRGJITHSHME
Konceptet dhe simbolet e logjikës matematike
7
1.1. Gjykimet dhe Ilojet e gjykimeve
1.2. Veprimet me gjykime 8
1.2.1. Negacioni (mohimi) i gjykimit
1.2.2. Konjuksioni i gjykimeve 9
1.2.3. Disjunksioni i gjykimeve 10
1.2.4. Implikacioni i gjykimeve 12
1.2.5. Ekuivalenca e gjykimeve 13
1.3. Ligjet e logjikës se gjykimeve 14
1.4. Kuantifikatorët 15
2. Bashkësitë dhe veprimet me bashkësi 16
2.1. Kuptimi i bashkësisë dhe i nënbashkësisë
2.2. Veprimet me bashkësi 18
1.2.1. Dyshja e renditur dhe prodhimi kartezian i bashkësive 22
3, Relacionet 24
3.1. Relacionet binare dhe vetitë e tyre
3.2. Relationi i ekuivalencës 25
3.3. Relacioni i renditjes 28
3.4. Relacionet ndërmjet dy bashkësive
4. Pasqyrimet (funksionet) 29
4.1. Kuptimi dhe llojet e pasqyrimeve (funksioneve)
4.2. Pasqyrimi (funksioni) invers 33
4.3. Shumëzimi i pasqyrimeve (funksioneve) 34
5. Veprimet binare 36
5.1. Ligjet e veprimeve binare 37
6. Kuptimi i grupit dhe i nëngrupit 39
6.1. Homomorfizmi dhe izomorfizmi i grupeve 43
7. Unaza, Trupi dhe Fusha 45
8. Detyra per ushtrime 47
1. Kapitulli i dytë
NUMRAT REALE
Numrat natyralë
53
2. Numrat e plotë 59
3. Numrat racionalë