Hipi Zhdripi i Matematikës/1020

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
        (a4)
A(BC)(AB}(AC)
A(BC)(AB}(AC)
  (ligji distributiv)
        (a5)
A(BC)(AB}(AC),
A(BC)(AB}(AC),
  (ligji distributiv)


       P ë r k u f i z i m i  2.2.3. - Diferenca e bashkësive A, B quhet bashkësia e elementeue të bashkësisë A që nuk janë në bashkësinë B (fig. 1.4.), pra :
A\B{xxAXB}.
       Simboli \ (lexo: diferenca ose pa) është shenja e veprimit në fjalë.
       P.sh.: \, \, \, {1,3,5,7}\{2,3,4,5}{ 1, 7}.
       Në bazë të përkufizimit 2.2.3 del se A\A dhe A\A, për çdo bashkësi A.
 
Fig. 1.4.

Fig. 1.5
       Kur BC, atëherë A\B quhet komplement i bashkësisë B ndaj bashkësisë A dhe shënohet CAB ose B' (fig. 1.5.).
        P.sh.: \{xxx<0}.
       Relacioni (A')'A shpreh ligjin e involucionit.
       S h e m b u l l i  11. - Të vërtetohen relacionet:
(AB)'A'B' dhe (AB)'A'B'
që paragesin ligjet e De Morganit.
       V ë r t e t i m : Të vërtetojmë relacionin e parë. Vërtetimi bëhet sipas skemës:
       (1) vërtetohet se (AB)'A'B' ;
       (2) vërtetohet se A'B'(AB)' ; dhe
       (3) nxirret konkludirni se (AB)'A'B'.
       (1) vërtetimi i inkluzionit (AB)'A'B'.


< 1019
faqe
- 1020 -

1021 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1019
faqe
- 1020 -

1021 >