Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1253

Nga Wikibooks
ndërkaq, nëse ajo konditë plotësohet, kur , numri quhet limit i majtë i funksionit dhe shënohet:
. (27a)

Fig. 7.14.
        Pra, thuhet se ekziston limiti i funksionit në pikën , nëse ekziston edhe limiti i majtë edhe limiti i djathtë dhe nëse ato limite janë të barabarta:
(28)
        Të shohim ilustrimin gjeometrik të vlerës kufitare të funksionit kur . Shikojmë grafikun e këtij funksioni në intervalin e ndryshimit të që përcaktohet me jobarazinë e dyfishtë (fig. 7.16.). Drejtëzat dhe e prejnë grafkun e funksionit në pikat dhe . Këtyre pikave në boshtin u korrespondojnë numrat dhe . Shënojmë me . Nga këto të dhëna konkludohet: nëse numri është vlera kufitare e funksionit , kur , atëherë për çdo , ekziston numri i tillë që grafiku i funksionit kufizohet në zonën , kur .


       S h e m b u l l i  21. -  Të provohet se .


       Z g j i d h j e : Duhet treguar se për çdo , sado i vogël qoftë numri , ekziston numri pozitiv i tillë që
        Vërtet, nga jobarazia përftohet
,
prandaj themi se
,
çka do të thotë se .


< 1252
faqe
- 1253 -

1254 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1252
faqe
- 1253 -

1254 >