Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1254

Nga Wikibooks
       P ë r k u f i z i m i  2.6.2. - Numri quhet limit i funksionit , kur (ose ), nëse për çdo numër pozitiv , sado i vogël qoftë , ekziston numri pozitiv korrespondues i tillë që
. (29)
[1]
        Ky fakt simbolikisht shënohet:
. (29a)


       S h e m b u l l i  22. -  Të provohet se .


       Z g j i d h j e : Nga jobarazia
,
prandaj .


       P ë r k u f i z i m i  2.6.3. - Funksioni tenton në inftnit, kur , nëse për çdo numër pozitiv , sado i madh qoftë , ekziston numri pozitiv korrespondues i tillë që
. (30)
[2]
        Ky fakt simbolikisht shënohet:
. (30a)
        Nëse funksioni tenton në infinit, kur , me këtë rast i merr vetëm vlerat pozitive, respektivisht vetëm vlerat negative, shënohet
, përkatësisht .


       S h e m b u l l i  23. -  Të provohet se .


       Z g j i d h j e : Nga jobarazia
,
çka do të thotë se ekziston numri i tillë që
kur , prandaj .
        Limiti i funksionit mund të përkufizohet edhe nëpërmjet të limitit të vargut të pafundëm numerik. Për këtë qëllim marrim se vargut të vlerave të argumentit


< 1253
faqe
- 1254 -

1255 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1253
faqe
- 1254 -

1255 >