Hipi Zhdripi i Matematikës/1201

Nga Wikibooks
        qëllim e zëvendësojmë shprehjen për vektorin prej ekuacionit të parë në të dytin
prej nga marrim
.
Pra, vektori i pozitës së pikëprerjes së drejtëzës dhe planit është
. (...43)
        Kësaj formule vektoriale u korrespondojnë këto tri formula skalare:
,
. (...43a)
        Nga këto formula shihet se pikëprerja e drejtëzës dhe e planit ekziston vetëm nëse - nëse drejtëza nuk është paralele me planin.
        Kur janë të sakta formulat
(...44)
thuhet se drejtëza shtrihet në planin , sepse e ka një pikë të përbashkët me planin dhe është paralele me atë plan.
        Konditat (44) në trajtën skalare shprehen me këto formula:
. (...44a)
       S h e m b u l l i  22. -  Të caktohet pikëprerja e drejtëzës me planin , nëse ekuacionet e tyre janë:
.
       Z g j i d h j e : Aplikojmë formulat (43a) dhe marrim
.
Pra, pikëprerja e drejtëzës dhe planit është .

3.5.2. DISA SHEMBUJ LIDHUR ME DREJTËZËN DHE PLANIN

        1. Të gjendet ekuacioni i normales lëshuar prej pikës në planin .
       Z g j i d h j e : Vektori normal në planin është vektori drejtues i normales së kërkuar, prandaj ekuacioni vektorial i saj është


< 1200
faqe
- 1201 -

1202 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1200
faqe
- 1201 -

1202 >