Hipi Zhdripi i Matematikës/1196

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
Të caktohet trajta vektoriale e ekuacionit të kësaj drejtëze.
       Z g j i d h j e : Nga të dhënat e detyrës konstatojmë se
,
ndërkaq, njehsojmë:
dhe
.
        Tani e shfrytëzojmë formulën (31) dhe gjejmë se ekuacioni i kërkuar është:
.

3.3. EKUACIONET E DREJTËZËS NËPËR DY PIKA

        Le të marrim drejtëzën e cila kalon nëpër dy pika të dhëna dhe . Vektori këtu është
Libri.jpg
Fig. 6.15.
paralel me drejtuesin e drejtëzës (fig. 6.15), prandaj vlen relacioni
,
ku është një skalar.
        Në qoftë se në (26), (29). (27) dhe (28) zëvendësojmë marrim këto trajta të ekuacioneve të drejtëzës e cila kalon nëpër dy pika:
        1° Trajtën vektoriale
, (...32)
përkatësisht
(...33)
        2° Formën parametrike:
; (...35)
dhe
        3° Formën kanonike:
. (...35)
        Më poshtë, në disa shembuj, po ilustrojmë zbatimin e këtyre formulave.
       S h e m b u l l i  17. -  Të shkruhet trajta vektoriale e ekuacionit të drejtëzës e cila kalon nëpër pikat dhe .
< 1195
faqe
- 1196 -

1197 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1195
faqe
- 1196 -

1197 >