Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1142

Nga Wikibooks
        Nga kjo barazi nxjerrim këtë sistem ekuacionesh
prej nga marrim këto zgjidhje për parametrin dhe .3. PROJEKSIONI DHE KOORDINATAT E VEKTORIT

3.1. PROJEKSIONI I VEKTORIT


       P ë r k u f i z i m i  3.1.1. - Projeksioni normal i vektorit në drejtëzën quhet vektori ne atë drejtëz ekstremitetet e të cilit janë projeksione normale të ekstremileteve të vektorit në drejtëzën (fig. 5.8.).
        Drejtëza e orientuar me një vektor njësh quhet bosht. Boshti i ka dy kahe: kahun pozitiv (+), i cili është i njëjtë me kahun e vektorit njësh , dhe kahun negativ (-), i cili është i kundërt me kahun e vektorit njësh .
        Meqenëse boshti karakterizohet me vektorin njësh , rëndom e quajmë bosht .


       P ë r k u f i z i m i  3.1.2. - Projeksioni normal i vektorit në boshtin quhet gjatësia e segmentit në atë bosht i cili bashkon projeksionet normale të ekstremiteteve të vektorit në boshtin e që mirret me parashenjën + apo -, varësisht se a ka vektori kahun e njëjtë apo kahun e kundërt me vektorin njësh (fig. 5.9.).
        Projeksioni i vektorit në boshtin shënohet me
ose më shkurt .
        Le të shënojmë me këndin që bartësja e vektorit e formon me kahun pozitiv të boshtit , atëherë nga (fig. 5.9.) del:
. (...7)
        Pra konkludojmë: projeksioni normal i vektorit në bosht është i barabartë me prodhimin e modulit të atij vektori me kosinusin e këndit ndërmjet vektorit dhe boshtit.
        Për rastin kur , ndërsa kur .


< 1141
faqe
- 1142 -

1143 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1141
faqe
- 1142 -

1143 >