Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1018

Nga Wikibooks
       P ë r k u f i z i m i  2.1.2. - Bashkësia e pjesëve të bashkësisë A quhet bashkësia e të gjitha nënbashkësive të bashkësisë A, pra :

Fig. 1.1.
P(A){XXA} . (...9)
       Në bazë të këtij përkufizimi mund të konkludohet se bashkësia dhe elementi janë koncepte relative - A mund të konsiderohet si bashkësi të elementeve të caktuara A{xF(x)} , por edhe si element i bashkësisë së caktuar AP(A) .
       Nëse bashkësia A është e fundme [1] dhe ka n elemente, atëherë bashkësia P(A) ka 2n elemente.


       P ë r k u f i z i m i  2.1.3. - Dy bashkësi A, B janë të barabarta atëherë dhe vetëm atëherë, kur AB dhe BA , pra :
ABABBA. (...10)
       Për shembull: {a, b, c}{b, a, c}.


2.2. VEPRIMET ME BASHKËSI


       P ë r k u f i z i m i  2.2.1. - Prerja e bashkësive A. B quhet bashkësia e të gjitha e1ementeve të përbashkëta të bashkëswe A, B (fig. 1.2.), pra :

Fig. 1.2.
AB{xxAxB} . (...11)
       Simboli (lexo: prerja ose itersekston) është shenja e veprimit të prerjes (interseksiont).
       P.sh. : {1,3,4,6}{2, 3, 5, 6, 8}{ 3, 6 } .
       Në bazë të përkutizimit 2.2.1 . del se A për çfarëdo bashkësi A. Për çfarëdo dy bashkësi A, B kemi inkluzionet:
ABA dhe ABB.
       Kur AB , atëherë ABA . Kur AB dhe AC , atëherë ABC .
       Nëse AB , thuhet se bashkësitë A, B janë disjunkte.

  1. 10)Bashkësitë të fundme dhe të pafundme përkufizohen në p. 4.1.

< 1017
faqe
- 1018 -

1019 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1017
faqe
- 1018 -

1019 >