Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1207

Nga Wikibooks
        Tash, pra, do të ndalemi në studimin e sipërfaqeve të gradës së dytë, duke i klasifikuar në tipe të posaçme, duke i përkufizuar në bazë të formës kanonike të ekuacioneve të tyre dhe duke shqyrtuar prerjet e tyre me plane paralele me planet koordinative. Në rastin kur sipërfaqja e gradës së dytë jepet me ekuacionin e forrnës së përgjithshme (45), atëherë, se pari, me translacionin dhe rotacionin e përshtatshëm të sistemit koordinativ, ekuacioni i saj transformohet në formën kanonike, pastaj nga forma kanonike e ekuacionit të saj përcaktohet tipi i sipërfaqes së gradës së dytë dhe shquhet forma dhe pozita e saj.
        Kuptohet, ekuacionet e sipërfaqeve të gradës së dytë mund të formohen edhe në bazë të përkufizimeve të tyre gjeometrike. Ta ilustrojmë këtë me një shembull të thjeshtë, respektivisht të shohim si mund ta formojmë ekuacionin e sipërfaqes sferike (sferës) nga përkufizimi i saj.
       P ë r k u f i z i m i  4.1.1. - Sferë quhet bashkësia e pikave në hapësirë të cilat kanë largësi të barabarta prej një pike të fiksuar.

Fig. 6.17.
        Le të shënojmë me pikën e fiksuar (qendrën e sferës), me largësine e dhënë (rrezen e sferës), me vektorin e pozitës së qendrës ndaj polit , kurse me vektorin e pozitës së pikës korente të sferës ndaj polit (fig. 6.17.). Nga këto të dhëna përcaktojmë formulën:
prej nga marrim ekuacionin e sipërfaqes sferike
. (...46)
        Nëse marrim sistemin kartezian , ku është dhe , sipërfaqja sferike shprehet me këtë ekuacion të gradës së dytë
.
        Në rastin e posaçëm kur origjina e sistemit kartezian vendoset në qendrën e sferës, atëherë dhe sipërfagja sferike shprehet me këtë ekuacion të gradës së dytë

4.2. ELIPSOIDI

       Elipsoid quhet sipërfaqja e gradës së dytë që përcaktohet me ekuacionin në formën kanonike
. (...47)


< 1206
faqe
- 1207 -

1208 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1206
faqe
- 1207 -

1208 >