Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1241

Nga Wikibooks
       S h e m b u l l i  14 -  Të krahasohen madhësitë dhe kur .


       Z g j i d h j e : Gjejmë limitin e herësit të tyre:
        Meqenëse ky limit është zero, konkludojmë se është madhësi pambarimisht e vogël e rendit më të lartë se madhësia . Nga formula (15b) përcaktojmë numrin :
prej nga del ose . Pra, madhësia është e rendit ndaj madhësisë .

2. FUNKSIONET

2.1. MËNYRAT E DHËNIES SË FUNKSIONIT

        Në kapitullin e parë parashtruam një interpretim bashkëkohor të konceptit të funksionit sipas skemës: bashkësia - prodhimi kartezian i bashkësive - pasqyrimi - funksioni. Pra, funksionin e trajtuam si rast i posaçëm i pasqyrimit të dy bashkësive numerike. Një interpretim i tillë, kuptohet, ka të bëjë me të ashtuquajturat funksione univoke, funksione të njëvlershme. Të shqyrtojmë tani këtu më hollësisht disa karakteristika të këtyre funksioneve, duke përkufizuar edhe disa koncepte të rëndësishme lidhur me ato.
        E dimë se funksioni shënohet simbolikisht me
, (16)
ku shënon rregullën ose ligjin e korrespondencës sipas të cilit çdo vlere të caktuar të ndryshores së pavarur (argumentit, variablit) i përgjigjet një vlerë e vetme, plotësisht e caktuar e ndryshores së varur (funksionit) . quhet domen ose zona e përcaktimit e kodomen ose zona e ndryshimit të atij funksioni. Kur quhet funksion real i argumentit real ose vetëm funksion real. Me ose shënohet vlera e funksionit që i përgjigjet vlerës të argumentit .
        Ligji i korrespondencës për varësinë funksionale të ndryshoreve dhe jepet në mënyra të ndryshme. Për matematikë posaçërisht është e rëndësishme dhënia e këtij ligji në trajtë të shprehjes analitike ose me


< 1240
faqe
- 1241 -

1242 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1240
faqe
- 1241 -

1242 >