Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1120

Nga Wikibooks
       1°. Kur , atëherë , sepse dy shtyllat e tyre janë identike; :identike,
       2°. Kur , atëherë , sepse rangu i matricës është . :është .
       Pra, konkludojmë: .
       E zhvillojmë tani përcaktorin në kofaktorë sipas elementeve të shtyllës së fundit:
nga përftohet:
,
ku janë këto konstante , kurse . Pra, është forma lineare e varur.
7.3. PAVARSHMËRIA E RRESHTAVE DHE E SHTYLLAVE TË MATRICËS
       P ë r k u f i z i m i  7.3.l. - Për rreshtat

e matricës thuhet se janë linearisht të varur, përkatësisht të pavarur kur format lineare

janë linearisht të varura, përkatësisht të pavarura.
       P ë r k u f i z i m i  7.3.2. - Për shtyllat

e matricës thuhet se janë linearisht të varura, përkatësisht të pavarura kur format lineare

janë linearisht të varura, përkatësisht të pavarura.
       T e o r e m a  7.3.1. - Matrica katrore është matricë singulare atëherë dhe vetëm atëherë nëse rreshtat e saj janë linearisht të varur.
       V ë r t e t i m Hipoteza e teoremës është e nevojshme, meqë supozimi implikon që , çka do të thotë se së paku një rresht i matricës është kombinimi linear i rreshtave të tjerë.


< 1119
faqe
- 1120 -

1121 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1119
faqe
- 1120 -

1121 >