Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1136

Nga Wikibooks
       vektori e ka po atë kahe, ndërkaq, kur vektorët dhe i kanë kahe të kundërta, vektori ka kahun e vektorit që e ka intensitetin më të madh.
       P ë r k u f i z i m i  2.2. - Dy vektorë kolineare , quhen vektorë të kundërt, nëse .
       Vektori i kundërt i vektorit rëndom shënohet me .
       Shuma e tre vektorëve jokomplanarë quhet vektori , i cili paraqet vektorin e diagonales së paralelopipedit të ndërtuar mbi vektorët dhe shënohet
. (...1a)
       Pra, mbledhja e tre vektorëve jokomplanarë kryhet sispas rregullës së paralelopipedit (fig. 5.3.).
       P ë r k u f i z i m i  2.3. - Shuma e vektorëve ku ekstremiteti i dytë i vektorit përputhet me origjinën e vektorit quhet vektori , origjina e të cilit përputhet me origjinën e vektorit dhe ekstremiteti i dytë përputhet me ekstremitetin e dytë të vektorit , kurse shënohet:
. (...1b)
       Ky përkufizim shpreh rregullën e poligonit për mbledhjen e vektorëve (fig. 5.4.).

Fig. 5.3.

Fig. 5.4.
       Le të shënojmë me bashkësinë e vektorëve. Nga përkufizimi 2.1. rezulton se mbledhja e vektorëve është një veprim binar dhe se bashkësia është e mbyllur lidhur me këtë veprim.


< 1135
faqe
- 1136 -

1137 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1135
faqe
- 1136 -

1137 >