Hipi Zhdripi i Matematikës/1266

Nga Wikibooks
        3° të njehsohet vlera kufitare e këtij raporti, kur
        Nëse limiti (33) ekziston vetëm atëherë kur , limiti i tillë quhet derivat i majtë i funksionit në pikën dhe shënohet me , pra:
, (33a)
ndërkaq, nëse ajo konditë plotësohet vetëm kur , limiti i tillë quhet derivat i djathtë i funksionit në pikën dhe shënohet , pra:
, (33b)
        Për funksionin e përcaktuar në rrethinën e pikës themi se ka derivatin në pikën , atëherë dhe vetëm atëherë, nëse ekzistojnë dhe dhe nëse ato derivate janë të barabarta, pra: .
        Veprimi i njehsimit të limitit (33) quhet derivim, kurse llogaria që përmbledh ligjet dhe rregullat për derivimin e funksioneve quhet njehsim diferencial.


       P ë r k u f i z i m i  3.1.2. - Funksioni quhet i derivushëm në intervalin , në qoftë se ekziston dërivati i tij në çdo pikë të këtij intervali.[1]
        Interpretimi gjeometrik i derivatit të funksionit në pikën e dhënë është i lidhur me kuptimin e tangjentes në gralikuen e tij në këtë pikë. Për këtë qellim le të marrim në grafikun e këtij funksioni pikën me abshisën dhe pikën me abshisën (fig. 7.19.). Drejtëza është sekantja e grafikut të funksionit të dhënë. Koeficienti i drejtimit të kësaj sekante është i barabartë me
.

Fig. 7.19.


< 1265
faqe
- 1266 -

1267 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1265
faqe
- 1266 -

1267 >