Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1153

Nga Wikibooks
       Z g j i d h j e : Shfrytëzojmë drejtpërsëdrejti formulën (22a):
       S h e m b u l l i  13. -  Të njehsohen koordinatat e orteve që shtrihen në planet , , dhe janë normal me vektorin .
       Z g j i d h j e : Vektori shtrihet në planin e ka abshisën zero, prandaj . Duke shfrytëzuar konditat dhe , marrim këtë sistem ekuacionesh:
        Zgjidhjet e të cilit janë:
pra
ose
        Në mënyrë të ngjashme njehsohen edhe ortet dhe , ku përftohet:
.
       S h e m b u l l i  14. -  Të njehsohet puna që kryen forca e cila vepron në pikën materiale duke e zhvendosur atë për vektorin .
       Z g j i d h j e : Zbatojmë formulën (23) dhe marrim:
.

4.2. PRODHIMI VEKTORIAL I DY VEKTORËVE

       P ë r k u f i z i m i  4.2.1. - Prodhimi vektorial (ose i jashtëm) i dy vektorial quhet vektori që ka.
        1°. modulin të barabartë me vlerën numerike të syprinës së paralelogramit të ndërtuar mbi ata vektorë (fig. 5.17.);
        2°. bartësen normale në planin e atij paralelogrami; dhe
        3°. kahun e atillë që formon reperin (triedrin) e djathtë të vektorëve.


< 1152
faqe
- 1153 -

1154 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1152
faqe
- 1153 -

1154 >