Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1243

Nga Wikibooks
gëzon vetinë që çdo drejtëz paralele me boshtin koordinativ e pret atë në jo më shumë se një pikë.
        Në fund të përmendim se varësia funksionale ndërmjet ndryshoreve , mund të jepet edhe në dy mënyra të tjera - në mënyrë tabelare dhe me fjalë.
        Mënyra tabelare e dhënies së funksionit ka aplikim të rëndësishëm në praktikë - në ekonomi, në meteorologji etj. Kjo mënyrë veçanërisht është e përshtatshme kur domeni i funksionit është bashkësi e fundme.
        Disa funksione në mënyrë më të përshtatshme shprehen me fjalë. Kështu, për shembull, është rasti me:
        - funksionin , ku me kuptojmë pjesën e plotë të argumentit ; dhe me
        - funksionin , ku
i cili quhet funksioni Dirichles (sipas emrit të matematikanit të shquar gjerman Peter Gustav Ljeune Dirichlet (1805 -1859)).
        Funksioni i Dirichles nuk mund të paraqitet grafikisht, ndërkaq grafiku i funksionit është dhënë në fig. 7.2.

Fig. 7.2.


       S h e m b u l l i  15. -  Të gjendet dhe , nëse


       Z g j i d h j e : Pasi numrat dhe i takojnë intervalit , marrim:
,
ndërkaq për kemi : .


< 1242
faqe
- 1243 -

1244 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1242
faqe
- 1243 -

1244 >