Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1019

Nga Wikibooks
       Përkufizimi i prerjes së dy bashkësive mund të zgjerohet në prerjen e më shumë bashkësive, kështu bie fjala kemi:
ABC {xxAxBxC} . (...12)
       Prerja e n bashkësive A1 , A2 , A3 , . . . , An shënohet me simbolin Ak (lexo: prerja Ak, k prej 1 deri në n), pra:
A1A2A3 . . . AnAk.


       P ë r k u f i z i m i  2.2.2. - Unioni i bashkësive A, B quhet bashkësia që përmban elementet që janë në bashkësinë A ose në bashkësinë B (fig. 1.3.), pra:

Fig. 1.3.
AB{xxAxB}. (...13)
       Simboli (lexo: union) është shenja e veprimit të unionit.
       P.sh.: {1,2,3}{2,3,4,5}{1,2,3,4,5}.
       Në bazë të përkufizimit 2.2.2. del se AA për çfarëdo bashkësi A. Për çfarëdo dy bashkësi A, B kemi inkluzionet:
AAB dhe BAB.
Kur AB atëherë ABB . Kur AC dhe BC, ABC.
       Unioni i tri bashkësive përkufizohet me formulën:
ABC{xxAxBxC}. (...14)
       Unioni i n bashkësive A1 , A2 , A3 , . . . , An shënohet me simbolin Ak (lexo : union Ak, k prej 1 deri në n), pra:
A1A2A3 . . . AnAk.
       Ligjet themelore të veprimeve , janë :
        (a1)
  AAA,   AAA,   (ligji i idempotencës)
        (a2)
  ABBA,   ABBA   (ligji i komutacionit)
        (a3)
  (AB)CA(BC)
  (AB)CA(BC)
   (ligji asociativ)


< 1018
faqe
- 1019 -

1020 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1018
faqe
- 1019 -

1020 >