Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1185

Nga Wikibooks
Nga këto barazira marrim se
Tani i zëvendësojmë këta koeficientë në formën e përgjithshme të ekuacionit të planit dhe pas pjesëtimit me përftojmë formulën
(...19)
e cila quhet forma segmentare e ekuacionit të planit, ku paraqesin segmentet që i pret plani në boshtet koordinative .
        Pra, ekuacioni i planit transformohet prej formës së përgjithshme (12a) në formën segmentare (19), duke i pjesëtuar të dy anët e barazimit (12a) me dhe duke krye pastaj zëvendësimet.:
       S h e m b u l l i  8. -  Të transformohet ekuacioni i planit në formën segmentare.
       Z g j i d h j e : Pjesëtojmë të dy anët e ekuacionit të dhënë me 36 dhe pas thjeshtësimit të thyesave marrim formën segmentare të ekuacionit: , ku numrat , dhe paraqesin gjatësinë e segmenteve që i pret ky plan në boshtet koordinative dhe .

2.4. EKUACIONI I PLANIT NËPËR NJË PIKË, NORMAL NË NJË VEKTORTË DHËNË

        Në p. 2.1. kemi konstatuar se plani i cili kalon nëpër pikën e dhënë dhe është normal në vektorin e dhënë shprehet me formulën
. (...20)
        Kur vektorët shprehen me koordinata, formula (20) merr këtë trajtë
. (...20a)
       S h e m b u l l i  9. -  Të gjendet ekuacioni i planit që kalon nëpër pikën dhe është normal në vektorin , ku .
       Z g j i d h j e : Këtu kemi , prandaj me aplikimin e formulës (20) marrim
i cili me koordinata shprehet kështu
.


< 1184
faqe
- 1185 -

1186 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1184
faqe
- 1185 -

1186 >