Hipi Zhdripi i Matematikës/1066

Nga Wikibooks
       Z g j i d h j e : (a) Në segmentin [-1, ] numri më vogël racional është - 1, kurse nuk ekziston numri më i madh racional.
       (b) Në gjysmintervalin 2, nuk ekziston numri më i vogël racional, kurse numri më i madh racional është .
       Intervali numerik quhet i fundëm nëse të dy skajet e tij janë numra të fundëm, përndryshe quhet interval i pafundëm. Kështu, p.sh., intervale numerike të pafundme janë:
       (a5) (a,+){xx>a} ;(...17)
       (a6) (-,b){xx<b} ;(...18)
       (a7) [a,+){xx,a} ;(...19)
       (a8) (-,b){xxb} ;(...20)
       (a9) (-, +){x-<x<+}.(...21)
       P ë r k u f i z i m i  4.2.1 - Rrethinë e pikës A (numrit a) quhet çdo interval që përmban pikën A (numrin a).
       P.sh. nëse pikës A të boshtit numerik x'x korrespondon numri a5,

atëherë intervalet: (2, 7), (4, 6), (4, 9; 5, 1), , , (,) etj. quhen rrethina të pikës A, përkatësisht të numrit a5.

       P ë r k u f i z i m i  4.2.2. -  - rrethinë e pikës A (numrit a) quhet intervali (a- , a+ ), ku >0.
       Kur numri real x e plotëson relacionin x (a - , a + ) thuhet se ndodhet në - rrethinë të numrit a, përkatësisht të pikës A. Kur shqyrtohet - rrethina e pikës A, ajo pikë është mesi i intervalit (a-, a+).
4.3. NUMRAT APROKSIMATIVË (TË PËRAFËRT)
       Meqë numrat iracionalë janë numra dhjetorë të pafundëm joperiodikë, andaj zakonisht këta numra i aproksimojmë deri në saktësinë e dëshiruar me numra racionalë. Madje, krahasimi i numrave iracionalë rëndom bëhet në bazë të aproksimacioneve të tyre racionale. Pastaj duhet theksuar se në të shumtën e rasteve, për arsye praktike, edhe vetë numrat racionalë aproksimohen, d.m.th. me qëllim merren vlerat e tyre të përafërta. Në anën tjetër, numra aproksimativë rëndom përftojmë edhe kur masim madhësitë, kur i numërojmë elementet e bashkësive të ndryshme, kur bëjmë njehsime të ndryshme, etj. Me një fjalë, në matematikë dhe në praktikën e përditshme zakonisht veprojmë me numra të përafërt.
       Të shohim si aproksimohet një numër:
       Vlerën e përafërt të numrit iracional 2,2360679 ... mund të shprehim me thyesën dhjetore me 5 decimale në këto dy mënyra:


< 1065
faqe
- 1066 -

1067 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1065
faqe
- 1066 -

1067 >