Hipi Zhdripi i Matematikës/1135

Nga Wikibooks
       Në matematikë zakonisht veprojmë me vektorë të lirë, prandaj, tash e tutje, vektorët e lirë do ti quajmë shkurt vektorë.
       P ë r k u f i z i m i  1.5. - Dy e më tepër vektorë quhen vektorë kolinearë nëse bartëset e tyre përputhen ose janë paralele.
       Dy vektorë kolinearë dhe , shënohen me .
       Vektori zero është kolinearë me secilin vektor, pra .
       P ë r k u f i z i m i  1.6. - Tre e më tepër vektorë quhen vektorë komplanarë, nëse bartëset e tyre shtrihen në një plan ose janë paralele me atë plan.
       Tre e më tepër vektorë kolinearë janë gjithmonë edhe komplanarë, por e anasjellta nuk vlen.
2. VEPRIMET LINEARE ME VEKTORË


2.1. MBLEDHJA E VEKTORËVE
       Le të supozojmë se janë dhënë dy vektorë dhe dhe se këta vektorë i kemi sjell në pozitën ku origjina e vektorit të dytë përputhet me ekstremitetin e dytë të vektorit të parë (fig. 5.2.).
       P ë r k u f i z i m i  2.1. - Vektori origjina e të cilit përputhet me origjinën e vektorit dhe ekstremiteti i dytë përputhet rne ekstremitetin e dytë të vektorit quhet shuma e vektorëve dhe dhe shënohet:
. (...1)

Fig. 5.2.
       Ky përkufizim shpreh të ashtuquajturën rregullë e trekëndëshit për mbledhjen e dy vektorëve. Zakonisht, në mbledhjen gjeometrike vektorët quhen komponente, kurse vektori rezultante.
       Le të plotësojmë fig. 5.2. Mbi vektorët dhe ndërtojmë paralelogramin . Tani vektori paraqet vektorin e diagonales të këtij paralelogrami. Përkufizimi i këtillë i shumës së dy dy vektorëve , shpreh të ashtuquajturën rregullë e paralelogramit për mbledhjen e dy vektorëve.
       Kur vektorët dhe janë kolinearë (), atëherë shuma e tyre është vektor kolinear me komponentet () dhe , apo , varësisht se a janë komponentet me kahe të njëjta apo me kahe të kundërta. Për rastin kur vektorët dhe kanë kahe të njëjta.


< 1134
faqe
- 1135 -

1136 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1134
faqe
- 1135 -

1136 >