Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1206

Nga Wikibooks
       Z g j i d h j e : Normalja e përbashkët e dy drejtëzave mund të shprehet si prerje e dy planeve , , ku plani kalon nëpër drejtëzën , dhe është komplanar me vektorin , kurse plani kalon nëpër drejtëzën dhe është komplanar me vektorin , ku , janë vektorët drejtues të drejtëzave , dhe . Nga këto të dhëna konkludojmë se ekuacionet e planeve , janë:
,
ku .
        Në trajtën skalare këto ekuacione shprehen
.
ose
.
        Pra, sistemi i ekuacioneve
përcakton normalen e përbashkët të drejtëzave , .


4. SIPËRFAQET E GRADËS SË DYTË

4.1. EKUACIONI I PËRGJITHSHËM I SIPËRFAQES SË GRADËS SË DYTË

        Në sistemin koordinativ kartezian ekuacioni i gradës së dytë me tri të panjohura :
, (...45)
paraqet sipërfaqen që quhet sipërfaqja e gradës së dytë. Parafytyrime të qarta për formën dhe pozitën e sipërfaqes së gradës së dytë përftohen nga prerjet e saja me plane paralele me planet koordinative , , si dhe me vetë ato plane. Këto prerje, si lakore në hapësirë, përcaktohen me sisteme përkatëse ekuacionesh. Kështu, sistemi i ekuacioneve
(...3c)
përcakton lakoren , e cila përftohet si prerja e sispërfaqes së gradës së dytë me planin . Në mënyrë analoge përcaktohen prerjet e sipërfaqes me plane të tjera dhe pastaj, në bazë të atyre prerjeve, përcaktohet forma dhe pozita e sipërfaqes së gradës së dytë.


< 1205
faqe
- 1206 -

1207 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1205
faqe
- 1206 -

1207 >