Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1159

Nga Wikibooks
       S h e m b u l l i  18. -  Të njehsohet vektori i cili është normal në vektorët dhe , kurse projeksioni i tij në vektorin është i barabartë me .
       Z g j i d h j e : Vektori x shprehet në këtë mënyrë:
,
ndërsa projeksioni i tij në vektorin :
nga marrim se
.
Pra:
.
       S h e m b u l l i  19. -  Forca vepron në pikën . Të njehsohet momenti i kësaj force ndaj origjinës së sistemit të koordinatave.
       Z g j i d h j e : Duke zbatuar formulën (23a) marrim:
,
ku .

4.3. PRODHIMI I PËRZIER I TRE VEKTORËVE

       P ë r k u f i z i m i  4.3.1. - Prodhimi i përzier i tre vektorëve , , quhet prodhimi skalar i vektorit me vekiorin dhe shënohet ose .
        Ngase në prodhimin e përzier kemi edhe prodhimin skalar edhe atë vektorial të vektorëve, ky prodhim ngandonjëherë quhet prodhimi skalaro-vektorial.
        Prodhimi skalaro-vektorial i tre vektorëve jokomplanarë është i barabartë me vlerën numerike të vëllimit të paralelopipedit të ndërtuar mbi këta vektorë me parashenjën + ose -, varësisht se a formojnë ata vektorë reperin (triedrin) e djathtë apo të majtë të vektorëve.
        Vërtet:
, (...27)


< 1158
faqe
- 1159 -

1160 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1158
faqe
- 1159 -

1160 >