Hipi Zhdripi i Matematikës/1197

Nga Wikibooks
       Z g j i d h j e : Këtu kemi: , , dhe .
        I zëvendësojmë këto të dhëna në formulën (33), marrim trajtën vektoriale të ekuacionit të drejtëzës së kërkuar:
.
       S h e m b u l l i  18. -  Të shkruhet forma parametrike e ekuacioneve të drejtëzës e cila kalon nëpër pikat dhe .
       Z g j i d h j e : Këtu drejtpërdrejti i zbatojmë formulat (34) dhe marrim ekuacionet e drejtëzës së kërkuar:
,
ku me kemi shënuar parametrin.
       S h e m b u l l i  19. -  Të shkruhet forma kanonike e ekuacioneve të drejtëzës e cila kalon nëpër pikat e dhëna dhe .
       Z g j i d h j e : Në formulat (35) zëvendësojmë koordinatat e pikave të dhëna. Pas kryerjes së veprimeve marrim këto ekuacione kanonike të drejtëzës së kërkuar:
.

3.4. POZITA RECIPROKE E DY DREJTËZAVE

        Pozita reciproke e drejtëzave
përcaktohet në bazë të pozitës reciproke të vektorëve:
.
        1 ° Kur është
(...36)
respektivisht
, (36a)
vektorët dhe nuk janë komplanarë - drejtëzat dhe nuk shtrihen në një plan. Pra, relacioni (36) ose (36a) paraqet konditën për aplanaritetin (jokomplanaritetin) e dy drejtëzave.
        2 ° Kur është
(...37)
respektivisht
, (37a)


< 1196
faqe
- 1197 -

1198 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1196
faqe
- 1197 -

1198 >