Hipi Zhdripi i Matematikës/1096

Nga Wikibooks
       Elementi që ndodhet në prerjen e rreshtit me shtyllën të matricës është:
.
       Elementi që ndodhet në prerjen e rreshtit me shtyllën të matricës është:
.
       Meqenëse është i saktë relacioni
,
konkludojmë se shumëzimi i matricave është veprim asociativ.
       Kur matrica katrore shumëzohet me vetveten, përftohet katrori i saj që shënohet . Ndërkaq fuqia e matricës katrore përkufizohet me relacionin:
.
       Nga ky përkufizim rriedhin këto rregulla për fuqizimin e matricave:
       (c1)  ;
       (c2) ,
       (c3) , nëse matricat , janë komutative.
       Shprehja e formës:
, (...20)
ku dhe janë matrica katrore dhe matrica e njësishme të rendit të njëjtë, kurse numra çfarëdo, quhet polinom matricial[1] ndërkaq ekuacioni i formës:
(...21)
quhet ekuacion matricial.
       Është e qartë se polinomi matricial është matricë. Madje, në përgjithësi, polinomi matricial mund të përftohet kur në polinomin e zakonshëm
zëvendësohet në vend të variablit matrica dhe në vend të kufizës së lirë matrica skalare e rendit të njëjtë me matricën . Nëse me atë

  1. 2) Për polinome bëjmë fjalë në kap. X.

< 1095
faqe
- 1096 -

1097 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1095
faqe
- 1096 -

1097 >