Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1262

Nga Wikibooks
       Z g j i d h j e : Mënyra e parë: Meqenëse:
konkludojmë se funksioni është i vazhdueshëm në .
        Mënyra e dytë: Meqenëse:
konkludojmë se funksioni është i vazhdueshëm në .

2.7.1. PIKAT E KËPUTJES DHE KLASIFIKIMI I TYRE

        Në pikën e mëparshme thamë se funksioni quhet i vazhdueshëm në pikën , nëse plotësohen konditat 1°-3°. Në qoftë se cenohet të paktën njëra prej këtyre konditave, thuhet se funksioni nuk është i vazhdueshëm në këtë pikë dhe pika quhet pikë e këputjes (e diskontinuitetit) së atij funksioni, pra


       P ë r k u f i z i m i  2.7.1.1. - Pika a quhet pikë e këputjes së funksionit nëse .funksioni është i përcaktuar në rrethinën e pikës , por nuk është i vazhdueshëm në pikën .[1]
        Pikat e këputjes së funksionit ndahen në pikat jothelbësore ose të niënjanueshme të këputjes dhe në pikat thelbësore të këputjes.


       P ë r k u f i z i m i  2.7.1.2. - Pika a quhet pikë jothelbësore e këputjes, ncse funksioni në pikën a ka limite të njëanshme të fundme. Në të qjitha rastet tjera pika quhet pikë thelbësore e këputjes.[2]
        Pika jothelbësore e këputjes quhet edhe pikë e këputjes së rendit parë, ndërsa pika thelbosore e këputjes quhet pikë e këputjes së rendit dytë.
        Pika jothelbësore e këputjes së funksionit mund të kthehet në pikë vazhdueshmërie, kur ligji i varësisë funksiortale plotësohet në atë mënyrë që vlera e funksionit në këtë pikë barazohet me limitin e funksionit.
        Pikat thelbësore të këputjes ndahen në pikat thelbësore të llojit të parë dhe të llojit të dytë.


       P ë r k u f i z i m i  2.7.1.3. - Pika a quhet pikë tlelbësore e këputjes së llojit të parë, nëse funksioni në pikën ka limite të njeanshme, por me vlera të ndryshme[3], pra: .
< 1261
faqe
- 1262 -

1263 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1261
faqe
- 1262 -

1263 >