Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1245

Nga Wikibooks
        Funksionet rritëse, zvogluese, jorritëse dhe jozvogëluese me një emër të përbashkët quhen funksione monotone.
        P.sh. funksioni është:
        - monoton rritës në intervalin ;
        - monoton jorritës (jozvogëlues) në segmentin dhe
        - monoton zvogëlues në intervalin .
        Le të shënojmë me X zonën e përcaktimit të funksionit .


       P ë r k u f i z i m i  2.2.2. - Funksioni është funksion çift, nëse
. (21)
[1]
        Grafiku (diagrami) i funksionit çift është simetrik ndaj boshtit të ordinatave . Funksione çifte, për shembull, janë: , , , , , , etj.


       P ë r k u f i z i m i  2.2.3 - Funksioni është funksion tek; nëse
. (22)
[2]
        Grafiku i funksionit tek është simetrik ndaj origjinës së- sistemit koordinativ . Funksione teke, për shembull, janë: , , , , , , etj.


       P ë r k u f i z i m i  2.2.4. - Funksioni është funksion periodik, nëse ekziston numri i tillë që
. (23)
[3]
        Numri më i vogël pozitiv që kënaq relacionin (23) quhet perioda themelore e funksionit .
        Funksione periodike, për shembull, janë: , ku ; , ku ; , ku ; , ku ; (pjesa thyesore e numrit ), ku ; ku . Pra funksioni i fundit ka pafund shumë perioda, por nuk ka periodën themelore. Pse?
        Pra, ekzistojnë funksione periodike të atilla që nuk kanë periodëthemelore.
        Grafiku i funksionit periodik që; ka periodën themelore "përsëritet" në çdo intervai .


       S h e m b u l l i  17. -  Të caktohet perioda themelore e funksionit .


       Z g j i d h j e : Pasi


< 1244
faqe
- 1245 -

1246 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1244
faqe
- 1245 -

1246 >