Hipi Zhdripi i Matematikës/1103

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
të rreshtit të parë. Fare lehtë mund të provohet se përcaktori mund të zhvillohet në minore sipas elementeve të cilido rresht ose shtyllë.
       Në përgjithësi, minori që i përgjigjet elementit shënohet me . Prodhimi i minorit me numrin quhet kofaktor (komplementi algjebrik) i elementit dhe shënohet , pra:
. (...27)
Duke pasur parasysh këtë, formula (25b) merr këtë trajtë:
       Nuk është vështirë të provohet se, në përgjithësi, përcaktori i rendit të tretë mund të shprehet me formulat:
(...28)
që quhen formulat e Laplacit[1].
       Kur formulat e Laplacit i përgjithësojmë për përcaktorin e rendit përftojmë:
[2](...28a)
       Nga këto formula shihet se njehsimi i përcaktorit të rendit reduktohet në njehsimin e përcaktorëve të rendit .
       S h e m b u l l i  9. -  Të njehsohet vlera e përcaktorit
       Z g j i d h j e : E zhvillojmë përcaktorin në minore sipas elementeve të rreshtit të dytë dhe njëherit aplikojmë vetitë e përcaktorëve siç vijon;
       .  1. 4) Sipas emrit të matematikanit të shquar francez Pilere Simon de Laplace (1749-1827).
  2. 5) Vërtetimin e këtyre formulave mund ta gjeni në [21), fq. 85-87.

< 1102
faqe
- 1103 -

1104 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1102
faqe
- 1103 -

1104 >