Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1187

Nga Wikibooks
2.6. EKUACIONI I PLANIT NËPËR TRI PIKA JOKOLINEARE

        Le të marrim në planin tri pika jokolineare . Shënojmë me vektorët e pozitës së këtyre pikave,

Fig. 6.11.
ndërsa me vektorin e pozitës së pikës korente të planit (fig. 6.11.). Nga këto të dhëna del se
janë tre vektorë komplanarë, prandaj
. (...22)
Kjo formulë paraget formën vektoriale të ekuacionit të planit nëpër tri pika jokolineare. Trajta skalore e këtij ckuacioni shprehet kështu:
(...22a)
       S h e m b u l l i  11. -  Të gjendet ekuacioni i planit që kalon nëpër pikat: .
       Z g j i d h j e : Shfrytëzojmë formulën (22a)
prej nga marrim
.

2.7. EKUACIONI I TUFËS SË PLANEVE

        Bashkësia e planeve me një drejtëz të përbashkët quhet tufa e planeve. Ekuacioni i tufës së planeve përcaktohet në këtë mënyrë:
        Marrim se janë dhënë dy plane joparalele me ekuacionet
.
        Drejtëzën e prerjes së këtyre planeve e shënojmë me . Supozojmë se pika - vektori i pozitës së cilës është - është pika korente e drejtëzës . Nga ky supozim rrjedh se vektori i pozitës e redukon ekuacionet e planeve të dhëna dhe në formula të sakta prandaj, ky vektor e redukon në formulë të saktë edhe ekuacionin vektorial
, (...23)


< 1186
faqe
- 1187 -

1188 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1186
faqe
- 1187 -

1188 >