Hipi Zhdripi i Matematikës/1252

Nga Wikibooks
        Në bazë të përkufizimit 2.5.1. dhe përkufizimit të fundit mund të thuhet se funksioni është funksion i kufizuar në zonën e përcaktimit , nëse zona e ndryshimit të tij është bashkësi e kufizuar.
        Numri quhet minorant ose kufi i poshtëm i bashkësisë së kufizuar , nëse
,
ndërsa numri quhet majorant ose kufi i sipërm i saj, nëse
.
        Kuptohet se çdo bashkësi e kufizuar ka pafund shumë minorantë dhe majorante.


       P ë r k u f i z i m i  2.5.4. - Minoranti më i madh i bashkësisë së kufizuar quhet kufi i poshtëm i saktë ose infimum i saj dhe shënohet , kurse majoranti më i vogël i bashkësisë së kufizuar quhet kufi i sipërm i saktë ose supremum i saj dhe shënohet .[1]
        P.sh., domeni i funksionit është bashkësi e kufizuar , ku , kurse .

2.6. LIMITI I FUNKSIONIT


       P ë r k u f i z i m i  2.6.1. - Numri quhet limit (vlera kufitare) i funksionit , kur , nëse për çdo numër pozitiv , sado i vogël qoftë , ekziston numri pozitiv korrespondues i tillë që
, (26)
kur .[2]
        Ky fakt simbolikisht shënohet:
(26a)
dhe lexohet: limiti i , kur tenton në , është i barabartë me , ose tenton në , kur tenton në .
        Nëse kondita (26) plotësohet, kur , numri quhet limit i djathtë i funksionit dhe shënohet:
(27)
< 1251
faqe
- 1252 -

1253 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1251
faqe
- 1252 -

1253 >