Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1118

Nga Wikibooks
       P ë r k u f i z i m i  7.1.2. - Shprehja e formës
(...41)
quhet forma lineare prej variablave .
       Format lineare zakonisht emërtohen me .Kështu bashkësia (sistemi) e formave lineare shënohet
. (...41)
       Në këtë rast matrica drejtkëndore quhet matricë e bashkësisë së formave lineare (41a).
       P ë r k u f i z i m i  7.l.3. - Format lineare janë linearisht të varura, nëse ekzistojnë konstantet , prej të cilave të paktën njëra është e ndryshme nga zero, në mënyrë që
. (...42)
       Nëse ky identitet është i saktë vetëm kur të gjitha konstantet janë të barabarta me zero, format lineare janë linearisht të pavarura.
7.2. PAVARSHMËRIA E FORMAVE LINEARE
       T e o r e m a  7.2.l. -  Nëse rangu i matricës së bashkësisë së formave lineare është , ekzistojnë forma lineare linearisht të pavarura, ndërsa të gjitha forma tjera janë kombinime lineare homogjene prej atyre formave lineare të pavarura.
       V ë r t e t i m Meqenëse , ekziston së paku një submatricë regulare e rendit . E zëmë se një submatricë e atillë ndodhet në këndin e epërm të matricës:

       
       Le të supozojmë, të kundërtën e pohimit të teoremës, se format janë linearisht të varura:


< 1117
faqe
- 1118 -

1119 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1117
faqe
- 1118 -

1119 >