Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1263

Nga Wikibooks
       P ë r k u f i z i m i  2.7.1.4. - Pika quhet pikë thelbësore e këputjes së llojit të dytë, nëse në pikën ose nuk ekziston ose është i pafundëm të paktën një limit i njëanshëm i funksionit .[1]


       S h e m b u l l i  33. -  Të shqyrtohet vazhdueshmëria e funksionit
.


       Z g j i d h j e : Ky funksion është i vazhdueshëm në intervalin , përpos në pikat dhe . Së pari funksionin e dhënë e transformojmë në trajtën:
nga del:
kurse
Pra, nuk ekziston limiti i këtij funksioni në pikën . Kjo pikë është pika thelbësore e këputjes së Ilojit të dytë të këtij funksioni.
        Ndërkaq, pasi:
dhe ngase funksioni i dhënë nuk është i përkufizuar në pikën , konkludojmë se është një pikë e mënjanueshme e këputjes së këtij funksioni. Kur ligjin e varësisë funksionale të këtij funksioni e zgjerojmë dhe këtë e përkufizojmë me relacionin:
atëherë ky funksion është i vazhdueshëm në pikën .

2.7.2. VETITË E FUNKSIONEVE TË VAZHDUESHME


       T e o r e m a  2.7.2.1. - Shuma, ndryshimi, prodhimi dhe herësi i dy funksioneve të vazhdueshme në pikën gjithashtu është funksion i vazhdueshëm në këtë pikë (për rastin e herësit supozohet se pjesëtuesi nuk redukohet në zero në pikën ).
< 1262
faqe
- 1263 -

1264 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1262
faqe
- 1263 -

1264 >