Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1214

Nga Wikibooks

4.5.1. PARABOLOIDI ELIPTIK

        Paraboloid eliptik quhet sipërfaqja e gradës së dytë që përcaktohet me ekuacionin në formën kanonike

. (...51)
        Nga ky ekuacion konkludojmë se:
        1° planet koordinative dhe janë planet e simetrisë së paraboloidit eliptik (51);
        2° boshti është boshti i simetrisë së tij dhe
        3° origjina e si. temit koordinativ është kulmi i tij (fig. 6.23.).
        Skalarët dhe quhen parametrat e paraboloidit eliptik. Ne do të shqyrtojmë rastet kur këta parametra janë pozitivë.
        Kur , paraboloidi
(...51a)
paraqet sipërfaqen rrotulluese që përftohet me rrotullimin e parabolës rreth boshtit .
        Prerja e paraboloidit eliptik (51) me planin është elipsa
.
Kjo elipsë është reale për , imagjinare për . Për prerja redukohet në një pikë - paraqet kulmin e paralelopidit eliptik.
        Prerjet e paraboloidit eliptik (51) me plane dhe janë parabolat
.
        Prerja e paraboloidit rrotullues (51a) me planin është rrethi . Ky rreth është real për , imagjinar për , kurse për redukohet në një pikë që paraqet kulmin e paraboloidit.


        Vërejtje: Paraboloidi eliptik. boshti i simetrisë i të cilit është boshti i ordinatave , respektivisht boshti i ahshisave , e ka forrmën kanonike të ekuacionit
.
       S h e m b u l l i  24. -  Të përcaktohet prerja e paraboloidit rrotullues me planin .


< 1213
faqe
- 1214 -

1215 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1213
faqe
- 1214 -

1215 >