Hipi Zhdripi i Matematikës/1242

Nga Wikibooks
formulë, e cila përmban të dhënat lidhur me veprimet dhe radhën e veprimeve që duhet të kryhen mbi konstantet dhe vlerën e argumentit në mënyrë që të përftohet vlera përkatëse e funksionit .
        Kur në pjesë të ndryshme dhe të domenit të një funksioni varësia funksionale e ndryshoreve dhe jepet me ligje të ndryshme dhe , funksioni i tillë simbolikisht shënohet me


. (17)
        Për shembull, një funksion i tillë është
.
        Në funksionet (16) dhe (17) ndryshorja e varur shprehet në mënyrë eksplicite nëpërmjet të ndryshores së pavarur , prandaj ato paraqesin formën eksplicite (ose formën e shtjelluar) të funksionit, për dallim nga trajta
(18)
që quhet forma implicite (ose forma e pashtjelluar) e funksionit.
        Ndërkaq, kur variablat , varen prej ndonjë parametri dhe shprehen me formula
(19)
thuhet se funksioni është dhënë në formën parametrike.
        Varësia funksionale ndërmjet ndryshoreve , mund të jepet edhe grafikisht (gjeometrikisht). Kjo mënyrë veçmas është e përshtatshme kur ose është e panjohur forma analitike e funksionit ose ajo formë është e ndërlikuar. Përveç kësaj, në shqyrtime të ndryshme, në studimin e shumë proceseve dhe fenomeneve natyrore dhe shoqërore shfrytëzohen aparate të posaçme (siç janë termografi, barografi, kardiografi etj.) të cilat nuk shprehen me formula, por rëndom ofrojnë diagrame përkatëse ku shihen vetitë karakteristike të funksioneve korresponduese. Funksione të këtilla quhen funksione empirike. Kështu, b.f., temperatura () e një vendi është një funksion empirik, meqë ajo (temperaturë) sipas kohës () ndryshohet, por me kurrfarë shprehjesh analitike nuk mund të japim varësinë ndërmjet dhe . Madje, rëndom edhe funksionet analitike paraqiten grafikisht, ku më qartas shihen vetitë karakteristike të tyre. Në interretimin gjeometrik të funksionit zakonisht shfrytëzohet sistemi kordinativ kartezian.


       P ë r k u f i z i m i  2.1.1. - Grafiku (diagrami) i funksionit quhet bashkësia e pikave në planin e sistemit koordinativ, koordinatat e të cilare e kënaqin relacionin .[1]
        Rëndom grafiku i funksionit është ndonjt. lakore që përbëhet prej një ose disa ose pafund shumë pjesësh. Grafiku i funksionit (univok)
< 1241
faqe
- 1242 -

1243 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1241
faqe
- 1242 -

1243 >