Hipi Zhdripi i Matematikës/1246

Nga Wikibooks
konkludojmë se do të jetë , nëse . Nga ky barazim del se perioda themelore e funksionit të dhënë është .


       S h e m b u l l i  18. -  Të caktohet perioda themelore e funksionit .


       Z g j i d h j e : Këtu kemi:
.
        Shprehja e fundit redukohet në , nëse . Nga ku ekuacion marrim : , d.m.th. , prandaj konkludojmë se funksioni i dhënë nuk është periodik.

2.3. FUNKSIONI I PËRBËRË

        Le të marrim dy funksione:
        1° funksionin me domenin dhe kodomenin , dhe
        2° funksionin me domenin dhe kodomenin , ku .
        Shumëzimi i këtyre funksioneve shënohet me
(24)
dhe quhet funksion i përbërë, ku dhe quhen hallkat e funksionit të përbërë, domeni i tij, kurse - ndryshorja quhet variabël ndërmjetëse.
        P.sh. mund të trajtohet si funksion i përbërë, hallkat e të cilit janë dhe .

2.4. FUNKSIONET ELEMENTARE THEMELORE

        Funksione elementare themelore quhen këta pesë tipa funksionesh:
        1° funksioni fuqi ;
        2° funksioni eksponencial ;
        3° funksioni logaritmik ;
        4° funksionet trigonometrike: , , dhe
        5° funksionet ciklometrike ose harkfunksionet: , , , , .
        Këtu do të përmendim vetëm disa karakteristika themelore të këtyre funksioneve, duke paraqitur edhe diagramet e tyre.
        (a) Zona e përcaktimit, zona e ndryshimit, forma dhe pozita e grafikut të funksionit fuqi varen nga eksponenti (treguesi) .
        - Kur , atëherë: , kurse për numër


< 1245
faqe
- 1246 -

1247 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1245
faqe
- 1246 -

1247 >