Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1009

Nga Wikibooks


       P ë r k u f i z i m i  1.2.1.1. - Negacioni i gjykimit p quhet gjykimi p (lexo : jo p ose nuk është p) i cili është i saktë, respektivisht jo i saktë kur gjykimi p është jo i saktë, respektivisht i saktë.
       Simboli është shenja e negacionit. Sipas përkufizimit del se tabela e saktësisë së negacionit duket kështu:
v (p) v (p)


       S h e m b u l l i  1 - Le të jenë dhënë gjykimet : p: 1, q: 35 3, r : 5 > 7, s : { 1, 2, 3, 4} {2, 4, 1, 3} .
       Negacionet e tyre janë gjykimet : p :1 , q : 353, r :5 < 7, s : {1, 2, 3, 4} {2, 4, 1, 3} , e vlerat e saktësisë së tyre:
v (p) v (p) v (q) v (q) v (r) v (r) v(s) v (s)
       Negacioni ( ) është një veprim unar në bashkësinë e gjykimeve, meqë me atë çdo gjykimi p, me vlerë të caktuar të saktësisë, i shogërohet gjykimi i përbërë p me vlerë të kundërt të saktësisë . Në pajtim me këtë del se negacioni i gjykimit p, d.m.th. ( p) është p, andaj v ( ( p )) v (p).
       Pra, gjykimet i ( p ), p kanë një vlerë të njëjtë të saktësisë. Gjykime të këtilla quhen ekuivalente[1] dhe shënohen me simbolin e ekuivalencës :
( p) p{1}
       Kjo formulë shpreh të ashtuquajturën ligj i negacionit të dyfishtë.
1 .2 .2. KONJUKSIONI I GJYKIMEVE
       Kur gjykimi i përbërë formohet prej dy (ose më shumë) gjykimeve çfarëdo me ndihmën e lidhëzëz „ dhe", thuhet se ajo lidhëz e përcakton veprimin logjik që quhet konjuksion[2].
       P ë r k u f i z i m i  1.2.2.1. - Konjuksioni i dy gjykimeve p, q quhet gjykimi p q (lexo : p dhe q),i cili është i saktë kur janë të sakta të dy gjykimet p, q.
       Simboli është shenja e konjuksionit. Tabela e saktësisë së konjuksionit duket kështu :
v (p) v (q) v (p q)

  1. Për ekuivalencës e gjykimeve shih p. 1 .2.5 .
  2. Nga fjala latine conjuctio - lidhëz.

< 1008
faqe
- 1009 -

1010 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1008
faqe
- 1009 -

1010 >