Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1228

Nga Wikibooks
gjymtyrët, elementet) e vargut (1a), ku quhet kufiza e tij e përgjithshme, ndërsa numri - indeksi i asaj kufize.
       Në disa shgyrtime, në vend të vargut , marrim vetëm kufizat e para të tij. Në raste të këtilla kemi vargun e fundëm
ose shkurt (2)
ku numri quhet gjatësia e atij vargu.
       Paraqitja grafike e kufizave të vargut bëhet nëpërmjet të pikave të boshtit numerik - sikurse paraqitja grafike e numrave realë.


       P ë r k u f i z i m i  1.1.2. - Vargu numerik është varg rritës, nëse për kufizat e tij vlen relacioni
, (3)
është varg zvogëlues, nëse
, (3a)
është varg jorritës, nëse
, (3b)
ndërsa është varg jozvogëlues, nëse
. (3c)
[1]
       Vargjet rritëse, zvogëluese, jorritëse dhe joriogëluese me një emër të përbashkët quhen vargje monotone.
       P.sh.: është varg monoton rritës; është varg monoton zvogëlues; ndërsa nuk është varg monoton.


       P ë r k u f i z i m i  1.1.3. - Varg numerik është varg i kufizuar nga poshtë, nëse ekziston numri i tillë që
,
ndërsa është i kufizuar nga sipër, nëse ekziston numri i tillë që
.[2]
       Vargu numerik që është i kufizuar nga poshtë dhe nga sipër quhet varg i kufizuar. Numrat , quhen kufijtë e vargut, ndërsa quhet intervali i shtrirjes së vargut .
       P.sh.: vargu është i kufizuar nga poshtë, ndërsa vargu është i kurizuar, sepse është i kufizuar nga poshtë dhe nga sipër, ku intervali i shtrirjes së tij është .


< 1227
faqe
- 1228 -

1229 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1227
faqe
- 1228 -

1229 >