Jump to content

Dokumenti i Rambujesë

Nga WikibooksDokumenti i Rambujesë
nga
Lëvizja
VETËVENDOSJE!
redaktor
Hipi Zhdripi
23 Shtator 2006

MARRËVESHJA E PËRKOHSHME PËR PAQE DHE VETËQEVERISJE NË KOSOVË
RAMBUJE - FRANCË / 23 SHKURT 1999

Palët e kësaj Marrëveshjeje,

 • Të bindur në nevojën për zgjidhje paqësore dhe politike në Kosovë, si parakusht për stabilitet dhe demokraci,
 • Të përcaktuar që të krijojnë një mjedis paqësor në Kosovë,
 • Duke ritheksuar përcaktimin për Qëllimet dhe Parimet e Kombeve të Bashkuara, gjithashtu edhe të principeve të OSBE-së, duke përfshirë Aktin Final të Helsinkit dhe Karten e Parisit për një Evropë të re.
 • Duke rikujtuar zotimin e bashkësisë ndërkombëtare për sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Federale të Jugosllavisë.
 • Duke rikujtuar elementet / principet themelore të adaptuara nga Grupi i kontaktit në takimin e ministrave në Londër me 29 janar 1999.
 • Duke kuptuar nevojën për vetëqeverisje demokratike në Kosovë mbi bazën e pjesëmarrjes së plotë të pjesëtarëve të të gjitha bashkësive nacionale në vendimmarrjen politike,
 • Me deshirë që të sigurohet mbrojtja e të drejtave të njeriut e të gjithë individëve në Kosovë, duke përfshirë veçanërisht të drejtat e të gjithë anëtarëve të të gjitha bashkësive nacionale,
 • Duke vlerësuar kontributin aktual të OSBE-së për paqen dhe stabilitetin në Kosovë,
 • Duke konstatuar se kjo marrëveshje është arritur nën patronazhin e anëtarëve të Grupit të Kontaktit dhe të Bashkimit Evropian dhe zotimin e këtyre anëtarëve si dhe të Bashkimit Evropian për t’iu përmbajtur kësaj Marrëveshjeje,
 • - Të vetëdijshëm se respektimi i plotë i kësaj Marrëveshjeje do të ketë rëndësi të dorës së parë në zhvillimin e marrëdhënieve me institucionet evropiane, jemi pajtuar, për sa vijon:


  1. Parimet e Vetqeverisjes Demokratike në Kosovë
  2. Kuvendi
  3. Presidenti i Kosovës
  4. Qeveria dhe Organet Administrative
  5. Gjyqësia
  6. Të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Fundamentale
  7. Bashkësitë Nacionale
  8. Komunat
  9. Përfaqësimi
  10. Amandamentet
  11. Hyrja në Fuqi
  1. Parimet e Përgjithshme
  2. Policia Komunale
  3. Akademija Policore e Përkohshme
  4. Komisionet Për Jurispondencë Penale
  5. Operacionet Policore në Kosovë
  6. Sigurimi i Kufijëve Ndërkombëtar
  7. Arrestimi dhe Mbajtja
  8. Administrimi i drejtorisë
  9. Autorizimi Final mbi Interpretim
  1. Kushtet e zgjedhjeve
  2. Roli i OSBE-së
  3. Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve
   1. Neni I
   2. Neni II
  1. Institucionet
  2. Përgjegjësit dhe Pushtetet
  3. Statusi i Misionit Implementues
  4. Procesi i Implementimit
  5. Pushteti për Interpretim
  1. Të përgjithshme
  2. Juridiksioni
  3. Mandati dhe Obligimet
  1. Obligimet e Përgjithshme
  2. Ndërprerja e armiqësive
  3. Rirreshtimi, Tërheqja dhe Demilitarizimi i Forcave
  4. Forcat e Armatës Jugosllave
  5. Forcat e tjera
  6. MUP-i
  7. Njoftimet
  8. Operacionet dhe Pushteti i KFOR-it
  9. Kontrolli Kufitar
  10. Kontrolli i lëvizjeve ajërore
  11. Themelimi i komisionit të përbashkët ushtarak
  12. Lirimi i të burgosurve
  13. Bashkëpunimi
  14. Lajmërimi i komandave ushtarake
  15. Pushteti përfundimtar për Interpretim
  16. Hyrja në fuqi dhe dita K
  1. Amandamenti dhe vlerësimet Gjithëpërfshirëse
  2. Dispozitat Përfundimtare