Jump to content

Stampa:Simbole

Nga Wikibooks

Ndoshta duhet përshtatur madhësia pasi që shkrimi duket kaotik, për këtë duhet të barten figurat të madhësive të njëjta që shërbejnë për përdorim vetëm brenda fjalive


.

Stampa për shenja matematikore brenda fjalive. Stampa:Simbole redaktoni] shiko dhe Diskutim:Hipi Zhdripi i Matematikës Madhësit e shenjave

\displaystyle (123)            
\textstyle (123)
\scriptstyle (123) 4
\scriptscriptstyle (123)
\scriptstyle (1234)

Simbole

[redakto]
redaktimi leximi redaktimi leximi <math>Wiki</math>[1] Shënim Simboli i
{{sup|x}} X 100m{{sup|3}} 100m3 100m<sup>3</sup> Mbi-shënimi Mbi funksionit
{{sub|x}} X F{{sub|A}} FA F<sub>A</sub> Nën-shënimi Nën funksionit

Bashkësitë

[redakto]

Bashkësia e numrave

[redakto]
redaktimi leximi redaktimi leximi Wiki Bashkësia e numrave
{{numratN}} {{numratN}}{{Barazim}} { 1, 2, 3, . . . , n, n + 1, . . . } { 1, 2, 3, . . . , n, n + 1, . . . } \mathbb{N} natyralë
{{numratNp}} {{numratNp}}{{Barazim}}{n{{f!}} n{{enë}}{{numratN}}{{dhe}}n{{plotpjestim}}2} {n nn2} \mathbb{N}_{p} çiftë (parë)
{{numratNc}} {{numratNc}}{{Barazim}}{n{{f!}}n{{enë}}{{numratN}}{{dhe}}n{{joplotpjestim}}2} {nnn2} \mathbb{N}_{c} tekë (cupë)
{{numratZ}} {{numratZ}}{{Barazim}} { . . . , - 2, -1, 0,1, 2, . . . } { . . . , - 2, -1, 0,1, 2, . . . } \mathbb{Z} të plotë
{{numratQ}} {{numratQ}}{{Barazim}}<math> { \{ } \scriptstyle {p \over q }</math>{{f!}} p{{enë}}{{numratZ}}, q{{enë}}{{numratN}}<math>\displaystyle { \} }</math> p, q \mathbb{Q} racionalë
{{numratR}} {{numratR}}{{Barazim}} {x{{f!}}-{{infinit}} < x < +{{infinit}} } {x- < x < + } \mathbb{R} realë
{{numratC}} {{numratC}}{{Barazim}} {x+''i''y{{f!}}x{{enë}}{{numratR}}, y{{enë}}{{numratR}}, ''i''{{Barazim}}<math>\scriptstyle { \sqrt{-1} }</math> } {x+iyx, y, i } \mathbb{C} kompleksë

Veprimet me bashkësi

[redakto]
redaktimi leximi redaktimi leximi Wiki veprimi / relacioni
{{inkluzion}} A{{inkluzion}}B{{ekuivalentpër}}({{çdo}}x{{enë}}A):x{{enë}}A{{implikacion}}x{{enë}}B AB(xA):xAxB \subseteq figur A nënbashkësi e B
R. i inkluzionit/ i përfshirjes
{{nukinkluzion}} A{{inkluzion}}B{{ekuivalentpër}}({{çdo}}x{{enë}}A):x{{enë}}A{{implikacion}}x{{enë}}B AB(xA):xAxB \supseteq figur B mbibashkësi e A
Sinonim i AB
{{nën}} A{{nën}}B AB \subset figur A (pjesë) e vërtetë e B
{{jonën}} A{{jonën}}B AB \not \subset figur Negacioni i AB
{{piprodhim}} A{{sub|1}}{{x}}A{{sub|1}}{{x}}A{{sub|3}}{{x}} . . . {{x}}A{{sub|n}}{{Barazim}}{{piprodhim}}A{{sub|k}} A1A1A3 . . . AnAk \prod_{i=1}^n Prodhimi kartezian i n Bash. A
{{piprerje}} A{{sub|1}}{{N}}A{{sub|2}}{{N}}A{{sub|3}}{{N}} . . . {{N}}A{{sub|n}}{{Barazim}}{{piprerje}}A{{sub|k}} A1A2A3 . . . AnAk \bigcup_{i=1}^n Prerja e n Bash. A
{{piunion}} A{{sub|1}}{{union}}A{{sub|2}}{{union}}A{{sub|3}}{{union}} . . . {{union}}A{{sub|n}}{{Barazim}}{{piunion}}A{{sub|k}} A1A2A3 . . . AnAk \bigcap_{i=1}^n Unioni i n Bash. A
{{prerje}} A{{prerje}}B{{barazpër}}{x{{f!}}x{{enë}}A{{dhe}}x{{enë}}B} AB{xxAxB} \prod_{i=1}^n Vep. i prerjes/ i itersekstonit
{{union}} A{{union}}B{{barazpër}}{x{{f!}}x{{enë}}A{{ose}}x{{enë}}B} AB{xxAxB} \prod_{i=1}^n Vep. i unionit

Veprimet me bashkësi numerike

[redakto]
redaktimi leximi redaktimi leximi Wiki veprimi / relacioni SO
{{=}} (a {{Barazim}} b) (a b) \ = Barabazia =
{{jo=}} x {{jo=}} X x X \not= Pa barazia
{{3=}} x {{3=}} X x X modi
{{Madhe=}} X {{Madhe=}} Y XY figur nuk është më i vogël
{{vogël=}} X {{vogël=}} Y XY figur nuk është më i madhë
> > (a > b) (a > b) > është më i madh >
< < (a < b) (a > b) > është më i vogël <
{{plotpjestim}} 3 {{plotpjestim}} 9 3 9 3 \vdots 9 plotpjesëtueshmëria
{{joplotpjestim}} 3 {{joplotpjestim}} 9 3 9 3 \not \vdots 9 Pa plotpjestueshmëria
{{paralel}} g {{paralel}} h g h g \| h paralelshmëria
{{joparalel}} g {{joparalel}} h g h g \not \| h Pa paralelshmërina
{{te}} p {{te}} q p q figur E saktë, Te
{{jote}} p {{jote}} q p q \perp E pa saktë, Jo Te
normalësina reciproke
{{enë}} x {{enë}} X x X \in Element në bashk.
{{joenë}} x {{joenë}} X x N \not \in Nuk është element në bashk.
{{ekuivalent}} X {{ekuivalent}} Y X Y \Leftrightarrow Ekuivalent / ekuivanlencës <=>
{{joekuivalent}} X {{joekuivalent}} Y X Y \not \Leftrightarrow jo ekuivalent / pa ekuivanlencës
{{dhe}} X {{dhe}} Y X Y \land "dhe";konjuksioni
{{ose}} X {{ose}} Y X Y \lor "ose";disjunksioni inkluziv
{{oseose}} X {{oseose}} Y X Y \underline \lor "ose...ose";disjunksioni ekskluziv
{{implikacion}} X {{implikacion}} Y X Y \Rightarrow nëse...atëherë;implikacioni =>
{{joimplikacion}} X {{joimplikacion}} Y X Y \not \Rightarrow
{{jo}} X {{jo}} Y X Y \lnot jo, negacioni
{{kongruenc}} (F{{sub|1}} ~ F{{sub|2}}) (F1 ~ F2) \cong kongruenc / përputhshmëria

sipas përkufzimit

[redakto]
redaktimi leximi redaktimi leximi Wiki
{{ekuivalentpër}} A{{inkluzion}}B{{ekuivalentpër}}({{çdo}}x{{enë}}A):x{{enë}}A{{implikacion}}x{{enë}}B AB(xA):xAxB \over { \Leftrightarrow } figur
{{inkluzionpër}} A{{inkluzionpër}}A dhe {{jo0}}{{inkluzion}}A AA dhe A \over { \subseteq } figur
{{barazpër}} |(a, b){{Barazim}}(c, d) {{barazpër}} a{{Barazim}}c{{dhe}}b{{Barazim}}d (a, b)(c, d) acbd \over { \= } figur

Shkronja

[redakto]
redaktimi leximi redaktimi leximi Wiki Shënim
{{përkufizimi|x}} Stampa:Përkufizimi {{përkufizimi|1.2.3}} Stampa:Përkufizimi P ë r k u f i z i m i 1.2.3 Bash. e përkufizimeve
{{shembulli|x}}
       S h e m b u l l i  0 - 
{{shembulli|x}}
       S h e m b u l l i  1 - 
S h e m b u ll i 1 Bash. e shembujve
{{mate|x}} zgjidhe një shenjë nga matematika {{mate|q<sup>1</sup>}}
ose
{{mate|q{{sup|1}}}}
q1
ose
q1
S h e m b u ll i 1 Bash. e shkronjave mate.
{{dygishta}}
       
{{dygishta}}Libri...
        Libri ...
 :      Bash. e shkronjave fjalëve.
{{jo0}} {{jo0}} \varnothing bashkësi e zbrazët (vakante)
{{infinit}} {{infinit}} \infty infinit
{{T e o r e m a|x}}
       T e o r e m a  0 - 
{{T e o r e m a|1.2.3}}
       T e o r e m a  1.2.3 - 
T e o r e m a 1.2.3 Bash. e teoremave

Tautologji

[redakto]
redaktimi leximi redaktimi leximi Wiki Shënim
{{ote}} {{ote}} figur Bash. e vërtet. "te"
{{ojote}} {{ojote}} figur Bash. e vërtet. "jote"
{{tau}} {{tau}} figur Bash. e tautologjive

Kuantifikatorët

[redakto]
redaktimi leximi redaktimi leximi <math>Wiki</math> Shënim emri i ku.
{{çdo}} {{çdo}} \forall çdo;secili; K. universal / përgjthëshem
{{ekziston}} {{ekziston}} \exists ekziston ; ndonjë ; së paku një K. i ekzistimit
{{ekziston!}} {{ekziston!}} \exists ! ekziston vetëm një K. i ekzistimit ekskluziv / posaçëm
{{f!}} {{f!}} \mid ndarse; ashtu që ... s'ka, nuk është K.

Stampa:D | Stampa:M | Stampa:O | Stampa:O+ | Stampa:O* | Stampa:S h e m b u l l i | Stampa:Z g j i d h j e | Stampa:S h e m b u 1 1 i | Stampa:V ë r t e t i m | Stampa:*

 1. <math> "shprehja matematikore" </math>, nëse nuk ka urdhëresë tjetër.