Hipi Zhdripi i Matematikës/6

Nga Wikibooks
  • Shprehje për drejtëzat e fiksuar në një pikë që krijojnë afinitetitin e boshtit (pasqyrimin e b., vijat paralele të b., këndin e b.)
  • Shprehje për drejtëzat e fiksuar në një pikë që rrotullohen në hapësirë (b. i rrotullimit, b. i rrotacionit)
  • Çdo njëra nga dy drejtëzat mbi të cilat është ndërtuar sistemi kordinativ, të njohura edhe si boshte kordinative. Sistemi kordinativ në rrafsh ka dy, ai në hapësirë ka tri boshte të këtilla.
Premja e boshtit NË ENCIKLOPEDI
  x   y
  - + - 1
  y   b
      Vendi ku një drejtëz e pretë (përtejkalonë, depërton) një bosht të sistemit kordinativ. Nëse premja e drejtëzës me boshtin x (Ox) ndodhet në pikën a dhe premja me boshtin y (Oy) në pikën b atëherë a quhet pikëpremja e boshtit x dhe b quhet pikëpremja e boshtit y. Shih figurën 1.
      Nëse dy pikëpremjet e boshteve janë të ndryshme nga pika 0 atëherë mund nxirret barazimi (formula) për pikëpremjet e boshteve.
Afiniteti i boshtit NË ENCIKLOPEDI
      Pasqyrim afin i cili ka një drejtëz "a" të fiksuar për një pikë. Secila pikë e a është një pikë e fiksuar, d.m.th pasqyrohet në vetvete. Si Afinitet i Boshtit janë të njohura pasqyrimi, vijat paralele si dhe hapjet e drejtëzave të fiksuara për një pikë (këndet në mes drejtëzave).
Pasqyrimi i boshtit NË ENCIKLOPEDI
      Pasqyrimi në një drejtëz (bosht) për dallim nga pasqyrimi i pikës.
Simetria e boshtit NË ENCIKLOPEDI
      Simetria e boshtit (simetra e pasqyrimit) - është simetria e një drejtëze gjatë pasqyrimit të boshtit.

< 5
faqe
- 6 -

7 >