Hipi Zhdripi i Matematikës/9

Nga Wikibooks
Teorema e mbledhjes NË ENCIKLOPEDI


      Teorema e mbledhjes (Adicionit) është një shprehje matematikore me të cilën mund të llogariten vlerat e funksionit në pikë nëpërmjet vlerave të funksioni në pikat: dhe . Ndër këto shprehe mëtë njohurat janë ato të trigonemetrisë, me ndihmen e cilave llogariten vlerat e funksionit të sinusit, dhe vlerat e funksionit të kosinuesit,  :
1.
2.
3.
4.
      Përshkakë të :
1. dhe
2.

rrjedhë secila formul e dytë nga formula e parë.

      Nga teoria e mledhjes për dhe rrjedhë teoria e mbledhjes për funksionin tangjentë,

1. ,

2.

      Në rastë se , atëherë rrjedhin këto formula:
1.
2.
3.
      Nga këto tri shrehjet e fundit, rrjedhin shprehjet:
1.
2. dhe
3.
      Teoria e mbledhjes, si dhe shprehjet që rrjedhin prej saj, na mundësojnë që nga vlerat e funksioneve për këndet 30°, 45°, 60° të llogarisim edhe vlerat për kënde tjera të rrethi.

Shembull

Metoda e mbledhjes NË ENCIKLOPEDI
      Metoda e mbledhjes është metod me të cilën zgjidhen sistemet e barazimeve (Ekuacioneve) lineare.

< 8
faqe
- 9 -

10 >