Pavarshmëria e rreshtave dhe e shtyllave të matricës

Nga Wikibooks
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Matricat dhe përcaktorët


Matricat


Përcaktorët


Sistemet e ekuacioneve


Format lineare


Varshmëria e rreshtave të matricës[redakto]

Përkufizimi[redakto]

Për rreshtat


e matricës thuhet se janë linearisht të varur, përkatësisht të pavarur kur format lineare


janë linearisht të varura, përkatësisht të pavarura.[1]

Varshmëria e shtyllave të matricës[redakto]

Përkufizimi[redakto]

Për shtyllat


e matricës thuhet se janë linearisht të varura, përkatësisht të pavarura kur format lineare


janë linearisht të varura, përkatësisht të pavarura.[2]

Teorema për maricat singulare[redakto]

T e o r e m a: Matrica katrore është matricë singulare atëherë dhe vetëm atëherë nëse rreshtat e saj janë linearisht të varur.

V ë r t e t i m: Hipoteza e teoremës është e nevojshme, meqë supozimi implikon që , çka do të thotë se së paku një rresht i matricës është kombinimi linear i rreshtave të tjerë.

Hipoteza e teoremës është e mjaftueshme, sepse varësia lineare e rreshtave të matricës implikon që (meqë në atë rast mund të shprehet në formë të shumës së disa përcaktorëve që përmbajnë nga dy rreshta me elemente përkatëse proporcionale).

Nga këto që thamë për rreshtat e matricës katrore vlen edhe për shtyllat e saj, prandaj konkludojmë:

Nëse rreshtat e matricës janë linearisht të varur, atëherë edhe shtyllat e saj janë linearisht të varura; ose në përgjithësi vlen:


Teorema për matricat drejtëkëndore[redakto]

T e o r e m a:Në çdo matricë drejtkëndore numri i rreshtave të pavarur të saj është i barabartë me numrin e shtyllave të pavarura të saj.

  1. Matematika I dhe II i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979).
  2. Matematika I dhe II i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979).