Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/119

Nga Wikibooks
LIGJI PËR LËNDËN ARKIVORE DHE ARKIVAT
Përmbajtja
Neni
__________
faqe
RREGULLORE NR. 2003/20 ... ... ...
...120
HYRJE ... ... ...
...121
1-2 DISPOZITA TË PËRGJITHSHME ... ... ...
...122
3-6 LËNDA ARKIVORE ... ... ...
...123
DISPOZITA TE VEÇANTA ... ... ...
...124
7-8 KRIJUESIT DHE POSEDUESIT E LËNDËS ARKIVORE ... ... ...
...124
9 PËRZGJEDHJA ... ... ...
...125
10-13 PRANIMI DHE DORËZIMI I LËNDËS ARKIVORE ... ... ...
...126
14-17 SHFRYTËZIMI I LËNDËS ARKIVORE PUBLIKE ... ... ...
...127
18-19 RRJETI DHE SHËRBIMI ARKIVOR ... ... ...
...128
20-21 INSTITUCIONET ARKIVORE ... ... ...
...129
22-37 ORGANIZIMI I INSTITUCIONEVE ARKIVORE ... ... ...
...130
38-39 KUADRI PROFESIONAL ARKIVOR ... ... ...
...131
40-43 LËNDA ARKIVORE PRIVATE DHE ARKIVAT PRIVATE ... ... ...
...132
44 MBIKËQYRJA INSPEKTUESE ... ... ...
...133
45 FINANCIMI I ARKIVAVE ... ... ...
...134
46-47 DISPOZITAT NDËSHKUESE ... ... ...
...135
48-49 DISPOZITA PËRFUNDIMTARE E TË FUNDIT ... ... ...
...136
Fjalorthi
Ky libër (registër i amëzes sq.wikibooks.org}, shërben për informim sipërfaqësorë. Materiali i futur përbrenda letrave është pregaditur nga Kuvendi i Kosovës amëza assembly-kosova.org dhe është i lirë për publikim dhe informim të qytetarëve të Kosovës. Për çdo parregullsi ju lutem shikoni amëzën apo Gazeten Zyrtare përkatëse të Kuvendit të Kosovës


< 118
faqe
- 119 -

120 >