Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/128

Nga Wikibooks
 
 
  RRJETI DHE SHËRBIMI ARKIVOR
  Neni 18.
  18.1. Me qëllim të krijimit, të ruajtjes, të mbrojtjes dhe të shfrytëzimit të përshtatshëm të
  lëndës arkivore dhe të përparimit të veprimtarisë arkivore, krijohet rrjeti arkivor i Kosovës.
  18.2. Rrjeti arkivor i Kosovës krijohet nëpërmjet ndërlidhjes funksionale të të gjitha institucioneve
  arkivore të Kosovës.
  18.3. Rrjeti arkivor i Kosovës krijohet, organizohet dhe funksionon sipas aktit nënligjor për rrjetin
  arkivor të Kosovës, të cilin e miraton Drejtoria e Arkivave të Kosovës.
  Neni 19.
  19.1. Shërbimi arkivor i Kosovës ushtrohet nëpërmjet institucioneve arkivore të saj.
  19.2. Shërbimi arkivor i Kosovës është tërësi funksionale e veprimeve, shërbimeve dhe aktiviteteve
  të institucioneve arkivore të Kosovës.
  19.3. Shërbimi arkivor i Kosovës ushtrohet në përputhje të plotë me ligjin dhe aktet perkatese të
  miratuara në funksion të zbatimit të tij.
 
 

< 127
faqe
- 128 -

129 >