Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/133

Nga Wikibooks
 
 
  MBIKËQYRJA INSPEKTUESE
  Neni 44.
  44.1. Mbikëqyrjen inspektuese të shërbimit arkivor, veprimtarisë arkivore dhe të punës si dhe
  të funksionimit arkivor sipas Ligjit, e bën Drejtoria e Arkivave të Kosovës.
  44.2. Gjatë ushtrimit të funksionit mbikqyrës inspektiv, organi nga par.1 i këtij neni është i
  autorizuar të ndërmarrë masa administrative perkatese ne perputhje me ligjin.
  44.2.1. Organi nga par.2 i këtij neni, gjatë ushtrimit të funksionit mbikëqyrës inspektiv,
  përveç masës administrative, mund të japë urdhër apo udhëzim administrativ të detyrueshëm.
  44.3. Arkivi është i detyruar t’i përfillë masat, urdhrin, si dhe udhëzimin profesional të organit
  nga par.1 i nenit 44 të Ligjit.
  44.4. Mbikëqyrja inspektive përcaktohet dhe zbatohet sipas Ligjit dhe rregullores së përpiluar
  nga Drejtoria e Arkivave të Kosovës.
 
 

< 132
faqe
- 133 -

134 >