Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/133

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
 
 
  MBIKËQYRJA INSPEKTUESE
  Neni 44.
  44.1. Mbikëqyrjen inspektuese të shërbimit arkivor, veprimtarisë arkivore dhe të punës si dhe
  të funksionimit arkivor sipas Ligjit, e bën Drejtoria e Arkivave të Kosovës.
  44.2. Gjatë ushtrimit të funksionit mbikqyrës inspektiv, organi nga par.1 i këtij neni është i
  autorizuar të ndërmarrë masa administrative perkatese ne perputhje me ligjin.
  44.2.1. Organi nga par.2 i këtij neni, gjatë ushtrimit të funksionit mbikëqyrës inspektiv,
  përveç masës administrative, mund të japë urdhër apo udhëzim administrativ të detyrueshëm.
  44.3. Arkivi është i detyruar t’i përfillë masat, urdhrin, si dhe udhëzimin profesional të organit
  nga par.1 i nenit 44 të Ligjit.
  44.4. Mbikëqyrja inspektive përcaktohet dhe zbatohet sipas Ligjit dhe rregullores së përpiluar
  nga Drejtoria e Arkivave të Kosovës.
 
 

< 132
faqe
- 133 -

134 >