Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/53

Nga Wikibooks

faqe /[1]

 
 
                      PËRMBAJTJA 
54/ Pjesa I Përkufizimet

    Neni 1 Përkufizimet e përgjithëshme

55/ Pjesa II Dispozitat e Përgjithëshme

    Neni 2 Ekzekutimi i kërkesave dhe i obligimeve
    Neni 3 Thesari
    Neni 4 Departamenti i Buxhetit
    Neni 5 Departamenti i Politikave Ekonomike
    Neni 6 Departamenti i Politikave dhe i Analizave Tatimore
    Neni 7 Departamenti Komunal i Politikave dhe Buxheteve
    Neni 8 Njësia e Revizionit të Brendshëm Financiar
    Neni 9 Departamentet dhe njësitë e tjera
    Neni 10 Paratë publike
    Neni 11 Drejtori Financiar dhe Zyrtari çertifikues
    Neni 12 Kushti i të drejtës për tu zgjedhur

56/ Pjesa III Mbledhja dhe ruajtja e parave publike

    Neni 13 Pranimi i parave publike
    Neni 14 Investimi i parave publike
    Neni 15 Shpenzimi i parave publike
    Neni 16 Llogaritë në Fondin e Konsoliduar të Kosovës

57/ Pjesa IV Përgatitja dhe përmbajtja e Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës

    Neni 17 Pregatitja e propozimeve buxhetore (propozim-buxheteve) dhe
        kërkesave për përvetësime nga organizatat bixhetore për përvetësime
    Neni 18 Përgatitja dhe rishqyrtimi i përvetësimeve fillestare të propozuara
        buxhetore
    Neni 19 Përgatitja e Dokumenteve Buxhetore
    Neni 20 Rishqyrtimi i Buxhetit të Konsoliduar të Propozuar të Kosovës nga
        KEF-i
    Neni 21 Përvetësimet në mungesë të një Ligji vjetor mbi Përvetësimet

58/ Pjesa V Ligjet dhe buxhetet e rishqyrtuara dhe të plotësuara të përvetësimeve

    Neni 22 Ligjet r rishqyrtuara të përvetësimeve dhe buxheteve
    Neni 23 Miratimi i ligjeve apo rregulloreve të reja që kanë nevojë për
        përvetësime

59/ Pjesa VI Rregullat për përvetësime

    Neni 24 Skadimi i përvetsimeve në fund të vitit fiskal
    Neni 25 Tarifat dhe detyrimet bankare
    Neni 26 Shpenzimet e rastit (të pa-parapara)
    Neni 27 Rregullimet e përvetësimeve të organizatës buxhetore
    Neni 28 Rregullimi i përvetësimeve në rast të ndryshimit të përgjegjësive të
        organizatës buxhetore
    Neni 29 Furnizimet nga agjensionet e tjera
    Neni 30 Blerjet në emër (interes) të një organizate tjetër buxhetore

60/ Pjesa VII Zotimet, fondet e akorduara, fondet e zotuara, fondet e obliguara dhe
  shpenzimet.

    Neni 31 Kontratat që vendosin përgjegjësi për bërjen e pagesave në vitin aktual
        fiskal apo në vitet e ardhëshme fiskale
    Neni 32 Fondet e akorduara
    Neni 33 Reduktimi i fondeve të akorduara
    Neni 34 Fondet e zotuara
    Neni 35 Pagimi
    Neni 36 Kompensimi i shpenzimeve

61/ Pjesa VIII Raportimi, kontabiliteti dhe revizioni

    Neni 37 Publikimi i ligjit mbi përvetësimet dhe publikimi i buxhetit
    Neni 38 Buxhetimi dhe regjistrat e kontabël në Thesar
    Neni 39 Regjistrat kontabël të organizatës buxhetore
    Neni 40 Raportet e përkohëshme buxhetore
    Neni 41 Raporti përfundimtar mbi buxhetin
    Neni 42 Revizioni financiar nga Revizori i Përgjithshëm
    Neni 43 Revizioni nga jashtë i Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës

62/ Pjesa IX Kufizimet në huamarrje, garantime, huadhënje dhe kapitalizimet

    Neni 44 Kufizimet e përgjithshme për huamarrjen, huadhënjen, lëshimin e
        instrumenteve të borxhit dhe garancioneve
    Neni 45 Përjashtimet
    Neni 46 Huamarrjet e lejuara

63/ Pjesa X Përgjegjësitë e njësive të përcaktuara

    Neni 47 Përkufizimet
    Neni 48 Grantet për njësitë e përcaktuara
    Neni 49 Praktikat e kontabilitetit
    Neni 50 Raportet e përkohëshme
    Neni 51 Raportet vje tore
    Neni 52 Revizioni nga revizori i përgjithshëm
    Neni 53 Njoftimi i ministrave për ngjarjet e rëndësishme lidhur më njësitë e
        përcaktuara
    Neni 54 Informimi i vazhdueshëm i Ministrave

64/ Pjesa XI Shërbimet për të ardhurat

    Neni 55 Ligjet dhe Rregulloret e UNMIK-ut që rregullojnë shërbimet për të
        ardhurat

65/ Pjesa XII Komunat

    Neni 56 Zbatimi i këtij ligji në komuna
    Neni 57 Grantet operative që i nënshtrohen këtij ligji
    Neni 58 Tatimet dhe tarifat e mbledhura nga komuna
    Neni 59 Komisioni i Granteve
    Neni 60 Grantet e përgjithshme operative
    Neni 61 Grantet specifike operative
    Neni 62 Caktimi i administratorit financiar komunal nga Ministri

66/ Pjesa XIII Dispozitat penale dhe çështjet finale

    Neni 63 Ndikimi i paligjshëm
    Neni 64 Shkeljet nga zyrtarët apo shërbyesve civil
    Neni 65 Suspendimi i zyrtarit publik dhe shërbyesve civil
    Neni 66 Shkeljet nga personat e tjerë
    Neni 67 Hyrja në fuqi
 
 

 1. Shënim i redaktorit; faqen në librit Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës

< 52
faqe
- 53 -

54 >