Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/62

Nga Wikibooks
 
 
  Pjesa IX
  Kufizimet në huamarrje, garantime, huadhënje dhe kapitalizimet

  Neni 44
  Kufizimet e përgjithshme për huamarrjen, huadhënjen, lëshimin e instrumenteve të borxhit
  dhe garancioneve

  44.1 Asnjë organizatë buxhetore nuk do të bëjë çfardo kontrate, marrëveshje apo aranzhim
  që përfshin huamarrjen e të hollave apo themelimin e një mjeti kredituesnë ndonjë mënyrë
  tjetër, përveç siç është shpjeguar saktësisht në këtë pjesë (Pjesa IX).

  44.2 Asnjë organizatë buxhetore, (i) nuk mund të lëshojë asnjë instrument, siç mund të jetë
  ndonjë obligacion (instrument detyrimi) apo letërvlerë huamarrje kundrejt besueshmërisë
  (premtim i pagarantuar pagese) duke vendosur kështu një obligim borxhi në organizatën
  buxhetore, (ii) nuk do të garantojë apo sigurojë efektshmërinë apo ripagimin e një borxhi apo
  obligimi të çfardo organizata buxhetore, personi apo ndërmarrjeje ose, (iii) të merret me
  çfarëdo aktiviteti huadhënës.

  44.3 Asnjë organizatë buxhetore nuk mund t’i përdorë paratë publike ose burime apo fonde
  të tjera për të paguar apo blerë në mënyrë direkte apo indirekte, ndonjë interes në një
  ndërmarrje, dhe as që mund të bëhet ndonjë përvetësim për këtë qëllim.

  Neni 45
  Përjashtimet

  Kufizimet e vendosura nga neni 44.1, nuk duhet të interpretohen si të zbatueshme mbi
  kontratat për prokurimin e mallërave, shërbimeve ose punëve të cilat janë shpërblyer nga
  organizata buxhetore, në pajtim më rregullat dhe procedurat e vendosura nga ligji në fuqi apo
  ndonjë rregullore të UNMIK-ut e cila qeveris (udhëheq) prokurimin publik.

  Neni 46
  Huamarrjet e lejuara

  46.1 Nëse të gjitha kushtet dhe kërkesat e saktësuara në këtë nen 46 respektohen nga
  organizatat buxhetore, atëherë një organizatë buxhetore që ka për qëllim huamarrjen e parave
  për arritjen e një qëllimi të miratuar publik mund të marrë hua apo të bëjë ndonjë marrëveshje
  tjetër huamarrjeje me (i) një institucion financiar të saktësuar në Listën B të këtij ligji; (ii) me
  ndonjë institucion tjetër financiar, nëse lënda primare e një marrëveshje të tillë përfshin
  zgjatjen e një huamarrjeje apo themelimin e një mjeti kreditues, apo të siguruar nga ndonjëri
  nga institucionet e sakëtuara në Listën B (iii) një bankë të liçencuar për ushtrimin e
  aktivitetetve të huadhënjes, nëse banka e tillë është është zgjedhur në pajtim me rregullat në
  fuqi që qeverisin prokurimin publik në Kosovë.

  46.2 Organizata buxhetore, mund të mirret me (angazhohet) aktivite të huamarrjes vetëm
  nëse qëllimi dhe shuma e huamarrjeve të tilla është propozuar saktësisht dhe hollësisht në
  informatat mbi aktivën dhe pasuritë të përshkruara në nenin 19.6 (b) të këtij ligji.

  46.3 Para se ndonjë nga organizatat buxhetore të hyjë në çfardo kontrate, marrëveshje apo
  aktiviteti që përfshin huamarrjen e parave, Ministria për Ekonomi dhe Financa do të: (i)
  njoftojë BPK-në mbi qëllimet e organizatës buxhetore për të marrë para hua si dhe shumën e
  kushteve materiale që mendohet se do të jetë e zbatueshme në huamarrjen e tillë, (ii) marrë
  pikëpamjet dhe këshillat me shkrim të BPK-së mbi huamarrjen e propozuar, (iii) të marrë
  pikëpamjet dhe këshillat me shkrim nga Departamenti i Bugjetor,Thesari dhe të Departamenti
  i Politikave Ekonomike të Ministrisë lidhur me huamarrjen e propozuar dhe (iv) të i’a
  prezentojë të gjitha pikëmapjet dhe këshillat e tilla Qeverisë dhe PSSP-së.

  46.4 Pikëpamjet dhe këshillat e siguruara nga Ministri për Qeverinë dhe PSSP-në duhet që
  në mes të tjerash të sigurojë informata dhe plotësisht të marrin parasysh kufizimet e Eurozonës
  për huamarrjet publike; veçanërisht kërkesat që shuma totale e borxhit publik të mos
  kalojë 60% të Prodhimit (Produktit) të Përgjithshëm të Vendit të vitit të kaluar dhe që deficiti
  në buxhetit të mos kalojë 3% të PPV-së. Pikëpamjet dhe këshillat e siguruara nga Ministri
  gjithashtu, në mes tjerash do të sigurojë informatat, dhe plotësisht do të marrë parasysh
  ndikimet e çfarëdo ndryshimi të pafavorshëm që ka ndodhur që nga përgatitja e informatave
  të tilla mbi aktivën dhe pasuritë që përmenden në nenin 46.2 dhe 19.6 (b) mbi (i) kushtet dhe
  konditat financiare që me siguri se do të zbatohen kundrejt huamarrjeve të tilla apo (ii)
  qmimin e mallrave, punëve, pronave, shërbimeve apo të drejtave të përdormit që do të
  financiohen nga huamarrjet e tilla.

  46.5 Pas marrjes së pikëpamjeve dhe keshillave që kërkohen nga neni 46.3 dhe 46.4,
  Qeveria dhe PSSP-ja do të miratojnë apo refuzojnë huamarrjet e propozuara për këtë.
  Nevojitet miratimi i të dyjave Qeverisë dhe PSSP-së. Qeveria dhe PSSP-ja nëse pajtohen,
  munden që të miratojnë një shumë që do të huazohet dhe që është e ndryshme nga shuma e
  propozuar apo të imponojnë disa kushte të sakta mbi konditat financiare lëndë e të cilave do të
  jenë huamarrjet e tilla.

  46.6 Organizata buxhetore që dëshiron të merret me çfarëdo aktiviteti që përfshin
  huamarrjen, do ta përdorë Ministrin e Ekonomisë dhe Financave si agjent të saj për ushtrimin
  e një aktiviteti të tillë.

  46.7 Ministri i Ekonomisë dhe Financave do të jetë i vetmi agjent i autorizuar për të gjitha
  aktivitetet huamarrëse të organizatave buxhetore të Kosovës dhe do të: (i) prezentojë të gjitha
  organizatat buxhetore në ushtrimin e aktiviteteve të tyre huamarrëse; (ii) të udhëheqë të gjitha
  negociatat me huadhënësit e interesuar në emër të organizatave buxhetore; dhe (iv) të mbajë
  dokumentet origjinale dhe shënimet mbi të gjitha aktivitetet e huamarrjes.

  46.8 Asnjë organizatë buxhetore nuk ka kompetenca që të përfshihet në ndonjë aktivitet të
  huamarrjes, siç është saktësuar nga neni 46. Nëse organizata buxhetore bën, pranon apo
  ekzekuton çfarëdo kontrate, marreveshje, ndërmarrje apo dokument që ka huamarrjen si lëndë
  kryesore, atëherë një kontratë e tillë, marrëvshje, aktivitet apo dokument, do të anulohet dhe
  të shfuqizohet nëse nuk është autorizuar apo lëshuar në pajtueshmëri me nenin 46. Kur një
  organizatë buxhetore autorizohet që në përputhshmëri me këtë ligj të futet në marrëveshje për
  huamarrje, aktiviteti i tillë i huamarrjes duhet të bëhet në përputhshmëri të plotë me ligjin në
  fuqi në Kosovë.
 
 

< 61
faqe
- 62 -

63 >