Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/58

Nga Wikibooks
 
 
  Pjesa V
  Ligjet e rishqyrtuara dhe të plotësuara të përvetësimeve dhe buxhetet

  Neni 22
  Ligjet e rishqyrtuara të përvetësimeve dhe buxheteve

  22.1 Ministri i Ekonomisë dhe Financave mund të përgatisë amandamente për Buxhetin e
  Konsoliduar të Kosovës dhe për ligjin mbi përvetësimet, që do të hyjnë në fuqi nëse ai/ajo ka
  mjaft arësye për të besuar se:

    (a) arkëtimet apo shpenzimet për vitin fiskal, do të jenë materialisht më të ulëta
      apo më të larta se ato që parashihen në ligjin e tillë për përvetësimet apo
      buxhetet; apo
    (b) Kuvendi me siguri do të ndryshojë apo anulojë një ligj ekzistues, apo do të
      miratojë një ligj të ri, dhe veprimet e tilla pritet që të ngrisin apo të reduktojnë
      arkëtimet apo shpenzimet për vitin aktual fiskal.

  22.2 Procedura për përgatitjen e amendamenteve për një ligj vjetor mbi përvetësimet dhe
  Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës do të jetë e njëjtë me atë që është propozuar në Pjesën IV
  të këtij ligjit; sidoqoftë, me kusht që dispozitat e vendosura në Pjesën IV, të cilat caktojnë
  datat e sakta në të cilat veprimet e caktuara duhet të ndërmirren, do të injorohen. Duke marrë
  parasysh, që amendamentet e tilla të zbatohet vetëm për pjesën e mbetur të vitit fiskal,
  projektligji i rishqyrtuar do të sigurojë këtë.

  Neni 23
  Miratimi i ligjeve apo rregulloreve të reja që kanë nevojë për përvetësime

  Kur, Qeveria është duke hartuar një projektligj për ta dorëzuar në Kuvend apo kur UNMIK-u
  pëprilon një rregullore, dhe ligji apo Rregulloreja e tillë kërkon shpenzimin e parave publike
  në vitin fiskal në të cilin ligji apo rregulloreja e tillë hyn në fuqi, Qeveria apo UNMIK-u, siç
  është rasti, do të përgatisin një raport që tregojn vendin nga do të mirren fondet për
  shpenzimet e tilla shtesë, nga:

    (a) paratë publike të pa-përvetësuara që aktualisht ndodhen në Fondin e
      Konsoliduar të Kosovës;
    (b) të hyrat që priten gjatë pjesës së mbetur të vitit fiskal në të cilin Rregulloreja
      apo ligji i tillë miratohet; dhe/apo
    (c) paratë publike që janë përvetsuar aktualisht, por që do të jenë të papërvetësuara
      pas anulimit të një pjese të përvetësimit aktual.
 
 

< 57
faqe
- 58 -

59 >