Jump to content

Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/59

Nga Wikibooks
 
 
  Pjesa VI
  Rregullat për përvetësime

  Neni 24
  Skadimi i përvetësimeve në fund të viti fiskal

  Të gjitha përvetësimet për vitin fiskal do të skadojnë në mesnatën e 31 Dhjetorit.

  Neni 25
  Tarifat dhe detyrimet bankare

  Të gjitha tarifat dhe detyrimet bankare të imponuara në lidhje me mirëmbajtjen ose
  përdorimin e llogarive zyrtare bankare apo menagjimin e investimeve të organizaave
  buxhetore, do të paguhen nga përvetësimet e Ministrisë për Ekonomi dhe Financa.

  Neni 26
  Shpenzimet e Rastit (të pa-parapara)

  26.1 Varësisht nga neni 26.2, nëse ndodh një rast urgjent i paparaparë, organizata
  buxhetore për të mbuluar shpenzimet e tilla, mund të aplikoj pranë Ministrisë për Ekonomi
  dhe Financa për fonde shtesë. Pas pranimit të atij aplikacioni, Ministria për Ekonomi dhe
  Financa pasi që organizata buxhetore të ketë dhënë arsyetimet e nevojshme për veprimin e
  tillë, mund të heq një pjesë të fondeve të përvetësuara sipas ligjit të Përvetësimeve në fuqi për
  shpenzimet e rastit dhe atë pjesë të hequr të i’a shtojë përvetësimit përkatës të asaj organizate
  buxhetore.

  26.2 Ministri i Ekonomisë dhe Financave mund të autorizojë shpenzime nga
  përvetësimet e pa-parashikuara (të rastit), të cekura në nenin 19.8 (c), në shumën e
  përgjithëshme deri në 250.000 EURO. Nëse kërkohet një shumë më e madhe se 250,000
  EURO, atëherë Ministri i Ekonomisë dhe Financave duhet të marrë miratimin paraprak me
  shkrim nga Qeveria dhe PSSP-ja.

  Neni 27
  Rregullimet e përvetësimeve të organizatës buxhetore

  27.1 Ministri i Ekonomisë dhe Financave, nëse merr një aryetim të vlefshëm nga një
  udhëheqës i një organizate buxhetore, mund të autorizoj transferimin e një shume të caktuar
  nga një përvetësim i asaj organizate buxhetore në një përvetësim tjetër të organizatës së njëjtë;
  me kusht që, vlera e shumës së transferuar të mos jetë më e madhe se 20 % e përvetësimit të
  ndikuar negativisht.

  27.2 Nëse udhëheqësi i organizatës buxhetore, kërkon nga Ministri i Ekonomisë dhe
  Financave që të bëjë transferin e një shume që është më e madhe se njëzet përqind 20 %, por
  më e vogël se katërdhjetë përqind 40 % e përvetësimit të ndikuar negativisht, atëherë Ministri
  i Ekonomisë dhe Financave mund të autorizoj një transferim të tillë vetëm nëse ka marrë
  miratimin paraprak me shkrim nga Qeveria dhe PSSP.

  27.3 Nëse udhëheqësi i organizatës buxhetore kërkon nga Ministri Finacave dhe i
  Ekonomisë që të autorizojë transferimin e një shume të barabartë me 40% apo më shumë, të
  përvetësimit të ndikuar negativisht, Ministri i Ekonomisë dhe Financave mund të autorizojë
  transferimin e tillë vetëm pasi të ketë marrë miratimin paraprak me shkrim nga Kuvendi dhe
  PSSP.

  Neni 28
  Rregullimi i përvetësimeve në rast të ndryshimit të përgjegjësive të organizatës buxhetore

  Kur përvetësimi ndërlidhet me programin e organizatës buxhetore, programi i të cilit është
  transferuar në ndonjë organizatë tjetër buxhetore, Ministri i Ekonomisë dhe Financave mund
  të transferoj përvetësimin, siç kërkohet nga rrethanat, të gjitha apo një pjesë të përvetësimeve
  të tilla nga organizata e parë publik, në organizatën tjetër.

  Neni 29
  Furnizimet nga agjensionet e tjera

  29.1 Kur një organizatë buxhetore pranon mallëra apo shërbime nga një organizatë tjetër
  buxhetore atëherë, organizata buxhetore që bën sigurimin e mallërave dhe shërbimeve mund
  të, (i) kërkoj nga organizata buxhetore që bën pranimin e mallërave dhe shërbimeve, që të
  paguaj në të njëjtën mënyrë sikur blerësit që nuk janë organizatë buxhetore ose, (ii) të bëj një
  rregullim të përvetësimeve, sipas mënyrës së saktësuar në nenin 29.3, të përvetësimeve të të
  dy organizatave buxhetore në shumën e njëjtë me vleren në treg të mallërave dhe shërbimeve
  përkatëse.

  29.2 Nëse pagesa bëhet sipas nenit 29.1 (i), atëherë të ardhurat do të regjistrohen si të
  ardhura të dedikuara të organizatës buxhetore që ka bërë furnizimin e mallrave apo
  shërbimeve.

  29.3 Nëse agjensioni i cili furnizon me mallra apo shërbime, zgjedh rregullimin në
  përputhje me nenin 29.1 (ii) atëherë, organizata buxhetore së pari do të njoftojë Drejtorin e
  Thesarit në mënyrën e përshkruar nga Rregullat Financiare për një zgjedhje të tillë. Në raste të
  tilla, vlera në treg e mallërave dhe shërbimeve të tilla, do të trajtohet si shuma e ngarkuar për
  blerje, do të trajtohet si shpenzim nocional nga organizata buxhetore blerëse dhe si rezulat do
  të ketë: (i) përvetësimi i bërë paraprakisht për organizata buxhetore blerëse, do të reduktohet
  nga shuma e shpenzimit nocional, dhe (ii) përvetësimi i bërë paraprakisht për organizatën
  buxhetore që furnizon me mallërat dhe shërbimet, do të rritet nga shumën e shpenzimit
  nocional.

  Neni 30
  Blerjet në emër (interes) të një organizate tjetër buxhetore

  30.1 Kur një organizatë buxhetore aranzhon blerjen e mallrave apo shërbimeve që do të
  sigurohen në interes (të mirë) të ndonjë organizate tjetër buxhetore, organizata buxhetore e
  cilia aranzhon blerjen do t’i paraqesë Drejtorit të Thesarit një njoftim për shpenzimin e
  deleguar duke treguar organizatën buxhetore në emër të të cilit është bërë përvetësimi.

  30.2 Kur pagesa bëhet në bazë të njoftimit për shpenzimin e dele guar, siç pëshkruhet në
  nenin 30.1, shuma e paguar do të konsiderohet si pagesë prej fondeve të përvetësuara të
  organizatës buxhetore për të cilën është bërë blerja.
 
 

< 58
faqe
- 59 -

60 >