Ç´ka bënë Kuvendi i Kosovës/105

Nga Wikibooks
LIGJI PËR BIBLIOTEKAT
Përmbajtja
Neni
__________
faqe
RREGULLORE NR. 2003/7 ... ... ...
...106
HYRJE ... ... ...
...107
I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME ... ... ...
...108
II RRJETI BIBLIOTEKAR KOMBËTAR ... ... ...
...109
III TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË E SHFRYTËZUESVE ... ... ...
...110
IV PËRGJEGJËSITË DHE AUTORIZIMET E ORGANEVE QENDRORE DHE KOMUNALE ... ... ...
...111
V ORGANIZIMI DHE DREJTIMI I BIBLIOTEKAVE TE SEKTORIT PUBLIK ... ... ...
...112
VI FUNKSIONET THEMELORE TE BIBLIOTEKAVE TE SEKTORIT PUBLIK ... ... ...
...113
VII VEPRIMTARIA BIBLIOTEKARE ... ... ...
...114
VIII FINANCIMI ... ... ...
...115
IX DISPOZITA TJERA ... ... ...
...116
X DISPOZITA NDËSHKIMORE ... ... ...
...117
XI DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE E TË FUNDIT ... ... ...
...118
Fjalorthi
Ky libër (registër i amëzes sq.wikibooks.org}, shërben për informim sipërfaqësorë. Materiali i futur përbrenda letrave është pregaditur nga Kuvendi i Kosovës amëza assembly-kosova.org dhe është i lirë për publikim dhe informim të qytetarëve të Kosovës. Për çdo parregullsi ju lutem shikoni amëzën apo Gazeten Zyrtare përkatëse të Kuvendit të Kosovës


< 104
faqe
- 105 -

106 >